Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd y Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19: Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau Liz Green, Laura Morgan, Sumina Azam, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Louisa Petchey Mark A Bellis. 2020, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Asesiad o’r effaith ar Iechyd o hyd ac amseriad egwyl ginio ysgol mewn ysgolion a gynhelir yng Nghaerdydd a’r Fro (Saesneg yn unig) Lorna Bennett, Cofrestrydd Arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus Mae'r ddogfen hon yn adrodd ar ganfyddiadau Asesiad o'r Effaith ar Iechyd (HIA) o hyd ac amseriad egwyliau cinio ysgol ar draws ysgolion a gynhelir yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'n rhoi trosolwg o lenyddiaeth gefndirol sy'n berthnasol i'r pwnc ac yn adrodd ar ganlyniadau gweithdy i randdeiliaid lle cynhaliwyd arfarniad o'r effaith ar iechyd a llesiant. Yn dilyn trafodaeth ar y prif faterion, cynigir cyfres o argymhellion ar gyfer awdurdodau lleol, ysgolion, y tîm iechyd cyhoeddus lleol a llunwyr polisi. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg yn unig) Alastair Tomlinson and Nerys Edmonds 2015, Bwrdd gwaith Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Trafnidiaeth
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) ar ystâd byngalo Gaer a datblygiad newydd Derwen (Saesneg yn unig) WHIASU/DERWEN Derwen yw'r unig gymdeithas tai yng Nghymru sydd â ffocws penodol ar bobl h?n. Fe'i crëwyd ym mis Ebrill 2014 gyda'r nod unigol o ddarparu tai a gwasanaethau cysylltiedig sy'n seiliedig ar anghenion a dyheadau pobl h?n. Mae ei waith yn galluogi ei drigolion i fyw bywydau iach ac annibynnol o fewn eu cymunedau ac mae heneiddio'n egnïol wrth wraidd ei dulliau newydd, arloesol o ymdrin â thai pobl h?n. Ei nod yw bod yn sefydliad sydd â'r arbenigedd a'r ffocws cywir i allu ymateb i ddemograffeg a dyheadau sy'n newid - mater sy'n cael ei gyflwyno'n aml fel her ond yn un y mae Derwen yn ei weld fel cyfle. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Tai
Asesiad Cynhwysfawr o’r Effaith ar Iechyd o Ddarparu Toiledau Cyhoeddus yn Ynys Mon Huw Arfon Thomas This is the first ever HIA of a public toilets strategy. It was undertaken in Anglesey to inform their decisions in relation to the Public Health (Wales) Act 2017 and also the need for local authorities to prepare a Toilet Strategy. It has since informed the Welsh Government's Toilet Strategy which references this HIA. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Cynllunio a Defnyddio Tir, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd y Cyhoedd
Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd ar Ganolfan Iechyd Conwy yng Nghanolfan Hamdden Colwyn (Saesneg yn unig) Jill Owen and Liz Green 2008 Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Gweithgarwch Corfforol, Gweithgarwch Corfforol a Hamdden, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
Asesiad cyflym o’r effaith ar iechyd (HIA) o Oblygiadau Cyflwyno FIT Llinell Gyntaf i’r Rhaglen Sgrinio’r Coluddyn yng Nghymru (Saesneg yn unig) WHIASU Cysylltodd Pennaeth Sgrinio'r Coluddyn Cymru ag Uned Gymorth HIA Cymru (WHIASU) i'w helpu i wneud HIA fel y gellid nodi unrhyw effeithiau neu effeithiau anfwriadol iechyd a llesiant o ran y bwriad i gyflwyno prawf sgrinio'r coluddyn FFIT First in Line yng Nghymru. Byddai hefyd yn ystyried unrhyw oblygiadau anghydraddoldeb i'r cynnig. Mae'r prawf cyfredol, y prawf gwaed cudd ysgarthol (gFOBT), yn brawf aml-amser tra bod y prawf newydd arfaethedig, y prawf imiwnocemegol ysgarthol ar gyfer haemoglobin (FIT), yn brawf un tro. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd
Asesiad Bwrdd Gwaith Cyflym o’r Effaith ar Iechyd (HIA) o’r Strategaeth Tai ddrafft, Sir Ddinbych (Saesneg yn unig) Liz Green and Delyth Jones 2015, Cyflym, Bwrdd gwaith Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Tai
Adolygiad o’r Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion (Saesneg yn unig) Huw Brunt 2005, Asesiad effaith Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd y Cyhoedd
Adolygiad Cyntaf Cynllun Gwastraff Rhanbarthol (Saesneg yn unig) Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Rheoli Gwastraff