Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Bwyd mewn Ysgolion: Effaith ar Iechyd Plant a Phobl Ifanc yn Abertawe (Saesneg yn unig) Cindy Marsh 2006, Asesiad o'r Effaith ar Anghydraddoldeb Iechyd Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Astudiaeth o Drafnidiaeth Ffordd yr A483/489, y Drenewydd, Powys (Saesneg yn unig) Powys 2009, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Trafnidiaeth
Astudiaeth Achos Trafnidiaeth – A483/A489 Y Drenewydd (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos yn crynhoi'r astudiaeth annibynnol a gynhaliwyd gan Jacobs i archwilio'r problemau trafnidiaeth sy'n gysylltiedig â'r A483 a'r A489 sy'n mynd drwy'r Drenewydd. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Trafnidiaeth
Astudiaeth achos HIA dan arweiniad y gymuned – Pwll Glo Brig Margam (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos yn crynhoi'r HIA cynhwysfawr o'r estyniad arfaethedig i Bwll Glo Brig Margam yn Ne Cymru. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cloddio Glo Brig, Cymunedau, Cynllunio a Defnyddio Tir, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Polisi
Astudiaeth Achos Gweithio Partneriaeth prosiect BRAND (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos yn crynhoi'r HIA a gynhaliwyd ar brosiect BRAND yn Sir Ddinbych yn 2009. Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio, Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Cymunedau, Datblygu Economaidd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles
Astudiaeth Achos Gweithgarwch Corfforol – Canolfan Hamdden Bae Colwyn (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos yn crynhoi'r HIA cynhwysfawr o'r estyniad arfaethedig i Bwll Glo Brig Margam yn Ne Cymru. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Gweithgarwch Corfforol, Gweithgarwch Corfforol a Hamdden, Iechyd a Lles
Astudiaeth Achos Cynllunio Gwastraff Rhanbarthol (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos sy'n crynhoi'r HIA ar yr Opsiynau Rheoli Gwastraff Strategol a'r Opsiynau Gofodol a gafodd eu cyflwyno yn y tri Adolygiad o'r Cynllun Gwastraff Rhanbarthol. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Rheoli Gwastraff
Astudiaeth Achos Adfywio – Llangeinwyr, Nantgarw (Saesneg yn unig) WHIASU Taflen astudiaeth achos yn crynhoi'r HIA a gynhaliwyd ar y ailddatblygiad tai arfaethedig yn Llangeinwyr. Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio, Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Tai
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd y ‘Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol’ yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19: Crynodeb Gweithredol Liz Green, Laura Morgan, Sumina Azam, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Louisa Petchey Mark A Bellis. Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o effeithiau posibl iechyd a llesiant y Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol (y cyfeirir ato’n gyffredin fel ‘Cyfyngiadau Symud’) ar boblogaeth Cymru yn y tymor byr, tymor canolig a’r tymor hir. Mae'n defnyddio dysgu o dystiolaeth ryngwladol, y data a'r wybodaeth ddiweddaraf a barn rhanddeiliaid arbenigol. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Asesiad o’r Effaith ar Iechyd y Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19: Gwybodaeth Atodol (Saesneg yn unig) Liz Green, Laura Morgan, Sumina Azam, Laura Evans, Lee Parry-Williams, Louisa Petchey Mark A Bellis. 2020, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, Grwpiau Agored i Niwed, Iechyd a Lles, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd y Cyhoedd, Polisi