8 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi Canllaw newydd i eirioli buddsoddi cynaliadwy mewn tegwch iechyd a llesiant

Mae canllaw ymarferol newydd wedi cael ei gyhoeddi ynghylch ‘Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi mewn Tegwch Iechyd a Llesiant’. Y canllaw hwn yw’r cynnyrch cyntaf a ddatblygwyd gan Ganolfan Gydweithredu WHO (WHO CC) Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer rhaglen waith Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant ac mae’n amlinellu pedwar prif gyfnod o ran […]

Darllen mwy
1 Gorffennaf 2019

DYDDIAD I’R DYDDIADUR: Digwyddiad i Ddathlu’r Siarter mewn cydweithrediad â Chynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Lleoliad: Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, y Coldra, Catsash Rd, Caerllion, Casnewydd NP18 1HQ Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Siarter Dathlu Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol a’r digwyddiad i ail-ymrwymo yn cael ei gynnal ar 17 Hydref yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng ngwesty’r Celtic Manor mewn cydweithrediad â Chynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r gynhadledd yn gyfle i […]

Darllen mwy
1 Gorffennaf 2019

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn sicrhau lle ar Fwrdd EuroHealthNet yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor 2019, 4 – 6 Mehefin 2019, Madrid

Sicrhaodd Iechyd Cyhoeddus Cymru le ar Fwrdd EuroHealthNet er mwyn gallu cryfhau a datblygu ein cydweithrediad a’n partneriaeth â gwledydd, rhanbarthau, sefydliadau a rhwydweithiau ar draws yr Undeb Ewropeaidd ymhellach.  Daeth Dr Mariana Dyakova, sef Arweinydd Iechyd Rhyngwladol, yn aelod o’r Bwrdd yn lle Malcolm Ward a chyflwynodd hefyd bortffolio Canolfan Cydweithredol WHO o’r gwaith […]

Darllen mwy
27 Mehefin 2019

Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru – Crynodebau

Yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru daw cannoedd o bobl o gefndiroedd amrywiol ynghyd i gydweithio ac i rannu syniadau i adeiladu Cymru iachach. ​ Cynhelir Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus eleni ar ddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Hydref yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, Casnewydd. Bydd cofrestru’n agor yn fuan felly gwnewch nodyn o’r dyddiadau nawr. […]

Darllen mwy
2 May 2019

Mae angen dull iechyd cyhoeddus i atal eithafiaeth dreisgar

Mae angen gwneud mwy i ddeall y daith sy’n peri unigolion i gyflawni gweithredoedd o eithafiaeth dreisgar. Mae Atal eithafiaeth dreisgar yn y DU: Dull Iechyd Cyhoeddus (Saesneg yn unig) yn annog gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda’i gilydd er mwyn mynd i’r afael â’r ffactorau risg ehangach ar gyfer ymwneud ag eithafiaeth dreisgar sy’n aml wedi’u cuddio […]

Darllen mwy
16 Ebrill 2019

Ymweliad Swyddfa Fenis Sefydliad Iechyd y Byd â Chymru 8 a 9 Ebrill 2019 – Gosod Cymru ar Frig yr Agenda Ewropeaidd “Bywydau Iach a Ffyniannus i bawb”

Ym mis Mawrth 2018, neilltuodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Ganolfan Gydweithredu WHO ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dyma’r gyntaf yn y byd yn y maes arbenigedd hwn, gan ymuno â rhwydwaith o fwy nag 800 o ganolfannau cydweithredu mewn dros 80 o wledydd.  Mae’n canolbwyntio ar y ffordd […]

Darllen mwy
16 Ebrill 2019

Prif Weinidog Cymru yn ategu’r croeso i geiswyr lloches a ffoaduriaid: “Ein braint yw eich cael chi yma”

Ar 3 Ebrill, daeth dros gant bobl ynghyd yn y Senedd i ddathlu pa mor bell y mae Cymru wedi dod ar ei thaith i fod yn ‘genedl noddfa’.  Roedd y rheiny â fynychodd yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad, uwch weithwyr iechyd proffesiynol, cynrychiolwyr y trydydd sector, pobl sydd yn ceisio noddfa a gwirfoddolwyr sydd yn […]

Darllen mwy
2 Ebrill 2019

Ceiswyr noddfa a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn galw am wasanaethau iechyd a llesiant i bawb – adroddiad newydd

Mae pobl sy’n ceisio noddfa, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cael trafferth cael mynediad i wasanaethau iechyd a llesiant yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe. Nododd pobl sy’n ceisio noddfa eu bod yn teimlo nad oedd eu hanghenion yn cael eu cydnabod, a’u bod wedi profi […]

Darllen mwy
1 Mawrth 2019

Buddsoddi i arbed: canllaw newydd ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu ym maes iechyd a llesiant

A new guide will help de Bydd canllaw newydd yn helpu’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i wella iechyd a llesiant yng Nghymru gyda chamau blaenoriaeth gwerth am arian i atal salwch.Prosperity for All Report Cover WelshMae’r canllaw, Hybu Ffyniant i Bawb drwy Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, yn nodi deg cyfle allweddol sy’n cael […]

Darllen mwy
19 Chwefror 2019

Mynd yn Fyd-eang

Ymunwch ag Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a’r Ymddiriedolaeth Iechyd ac Addysg Drofannol (THET) yn Birmingham wrth iddynt lansio’r gyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer staff y GIG sydd â diddordeb mewn profiad o iechyd byd-eang. I gyd-fynd ag achlysur lansio Strategaeth Gweithlu Byd-eang newydd HEE, a chan ddefnyddio profiad helaeth THET o reoli partneriaethau […]

Darllen mwy