4 Hydref 2017

Cyhoeddi adroddiad newydd ar hyfforddiant Dinasyddiaeth Fyd-eang i Weithwyr Iechyd Proffesiynol yng Nghymru

Y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) ynghyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn cyhoeddi ei hadroddiad gwerthuso ar beilot o’r rhaglen hyfforddi Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru. Pan ddechreuodd yr IHCC weithio ar hyrwyddo Dinasyddiaeth Fyd-eang ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru, nid oedd unrhyw […]

Darllen mwy
13 Medi 2017

Sefydliad Iechyd y Byd yn cyhoeddi adroddiad newydd ‘Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Rhwydwaith Tystiolaeth Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO HEN) a Swyddfa Ewropeaidd Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Datblygiad wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar ‘Fuddsoddi ar gyfer iechyd a llesiant’ mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Wedi ei gynhyrchu gan Gyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r adroddiad yn rhoi’r dystiolaeth ddiweddaraf ar yr elw cymdeithasol, economaidd […]

Darllen mwy
30 Gorffennaf 2017

Adroddiad newydd yn archwilio effaith digwyddiadau diweithdra torfol ar iechyd, a’r camau y gellir eu cymryd i leihau’r effaith honno.

Yn ystod y flwyddyn yn dilyn colli swyddi o ganlyniad i ddigwyddiadau diweithdra torfol, gall gweithwyr brofi dwbl y risg o farwolaeth o drawiad ar y galon neu strôc, a chynnydd uwch eto o risg o glefydau cysylltiedig ag alcohol. Gall effeithiau andwyol ar iechyd bara am ddegawdau, gydag aelodau teuluoedd yn cael eu heffeithio […]

Darllen mwy
24 Gorffennaf 2017

Ysgol Haf Sefydliad Iechyd y Byd ar Iechyd Ffoaduriaid a Mudwyr

Yn ddiweddar, cynhaliodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Ewrop yr Ysgol Haf 1af ar Iechyd Ffoaduriaid a Mudwyr, cwrs dwys, 5 diwrnod, gafodd ei gynnig o dan fantell Hyb Gwybodaeth Ewropeaidd WHO ar Iechyd a Mudo. Cynhaliwyd yr Ysgol Haf yn Syracuse, yr Eidal, ar 10–14 Gorffennaf 2017. Dewiswyd Syracuse fel lleoliad oherwydd lefel uchel […]

Darllen mwy
11 Gorffennaf 2017

Iechyd Cyhoeddus Cymru y tu hwnt i Ffiniau – Adleisiau o Gynhadledd Flynyddol FPH 2017

Gan ddod â gweithwyr iechyd y cyhoedd proffesiynol ar draws y DU ynghyd, canolbwyntiodd Cynhadledd Flynyddol Cyfadran Iechyd y Cyhoedd (FPH) 2017 ‘Iechyd y cyhoedd y tu hwnt i ffiniau: ysgogi newid gyda thystiolaeth’ ar ddwy thema allweddol eleni: rhoi tystiolaeth ar waith ac iechyd planedol. Roedd y Gynhadledd yn gyfle gwych i Iechyd Cyhoeddus […]

Darllen mwy
7 Mehefin 2017

Canolbwynt Cenedlaethol, Yn Gyfrifol yn Fyd-eang – Cryfhau Ein Hymrwymiad i Iechyd Rhyngwladol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu Strategaeth Iechyd Ryngwladol, y cyntaf o’i bath ar gyfer y sefydliad. Bydd y strategaeth, sydd yn strategaeth ategol i’n Cynllun Tymor Canolig Integredig, yn cefnogi gweithredu ein blaenoriaethau strategol trwy alluogi’r sefydliad i gael effaith, cysylltiadau a rôl ryngwladol gryfach mewn iechyd byd-eang; ymgysylltu effeithiol ar draws sefydliadau ac […]

Darllen mwy
24 May 2017

Pecyn Cymorth Atal Trais: Atal Trais, Hybu Heddwch

Mae Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad, mewn cydweithrediaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi datblygu pecyn cymorth polisi ‘Atal Trais, Hybu Heddwch’ i atal a mynd i’r afael â thrais rhyngbersonol, ar y cyd ac eithafol. Mae’r pecyn cymorth yn crynhoi tystiolaeth ar atal pob math o drais ac ymddygiad treisgar, gan archwilio buddion economaidd yr ymagwedd hon. […]

Darllen mwy
26 Ebrill 2017

Arolwg y Porth Gwirfoddoli Rhyngwladol

Mae’r Gyfnewidfa Iechyd Fyd-eang a Health Education England yn datblygu porth Gwirfoddoli Rhyngwladol. Gofynnir i bawb sydd erioed wedi gwirfoddoli neu sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli i gymryd rhan yn arolwg y porth Gwirfoddoli Rhyngwladol er mwyn llywio datblygiad y porth. Ewch i wefan y Gyfnewidfa Iechyd Fyd-eang a gwefan Health Education England am fwy o wybodaeth.

Darllen mwy
12 Ebrill 2017

MasterMind Prosiect

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi bod yn rhan o brosiect MasterMind Ewrop ers mis Mawrth 2014. Daeth y prosiect hwn i ben ym mis Chwefror 2017. Nodau’r prosiect hwn oedd sicrhau bod triniaeth o ansawdd uchel ar gyfer iselder ar gael yn ehangach ar gyfer oedolion sy’n dioddef o’r salwch drwy ddefnyddio TGCh. Y nod oedd […]

Darllen mwy
15 Chwefror 2017

Cymru a’r DU yn Nhrafodaethau Brexit

Wrth i’r DU baratoi i adael yr UE, cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru a Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, Bapur Gwyn sydd yn nodi’r prif faterion ar gyfer Cymru yn nhrafodaethau Brexit ar 23 Ionawr 2017. Mae’r ddogfen hon yn nodi chwe maes y mae Llywodraeth Cymru eisiau mynd i’r afael â nhw fel rhan o’r […]

Darllen mwy