11 Ebrill 2022

Animeiddiadau newydd yn amlygu gwaith hanfodol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru

Yn rhan o fenter fyd-eang, a arweinir ar y cyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r fenter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi) yn rhoi Cymru ar flaen y gad o ran tegwch iechyd er mwyn sicrhau bod pawb yn cael cyfle cyfartal i fod yn iach, ac mewn […]

Darllen mwy
11 Chwefror 2022

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r dystiolaeth ryngwladol o’r adroddiadau Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol ar effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19 yn cynyddu’r bwlch iechyd. Mae’n canolbwyntio ar anghydraddoldebau a grwpiau agored i niwed i ddeall a mynd i’r afael yn well â dosbarthiad anghyfartal effeithiau anuniongyrchol sy’n deillio o’r pandemig.

Mae pandemig COVID-19 wedi achosi heriau digynsail i boblogaethau, systemau iechyd a llywodraethau ledled y byd sydd wedi arwain at effeithiau economaidd, cymdeithasol ac iechyd parhaus. Mae anghydraddoldebau iechyd wedi gwaethygu, gyda lefelau heintiad, mynd i’r ysbyty a marwolaethau o COVID-19 yn effeithio’n anghymesur ar rai grwpiau poblogaeth. At hynny, mae rhai grwpiau hefyd wedi […]

Darllen mwy
16 Rhagfyr 2021

Adroddiad newydd yn canfod y gallai mynd i’r afael ag anghydraddoldeb arbed £322 miliwn bob blwyddyn i ysbytai yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Lles, yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi canfod y gallai mynd i’r afael ag anghydraddoldeb arbed £322 miliwn bob blwyddyn i ysbytai yng Nghymru. Mae hyn yn cyfateb i ysbyty GIG newydd sbon, neu gyflogau blynyddol bron 10,000 […]

Darllen mwy
4 Tachwedd 2021

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Mae Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio’r adnodd e-Ddysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang cyntaf ar gyfer GIG Cymru Mae’r platfform dysgu ar-lein rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at weithwyr iechyd proffesiynol  ac i unrhyw un yn GIG Cymru […]

Darllen mwy
16 Gorffennaf 2021

Croeso i’r wefan Iechyd Rhyngwladol newydd

Mae gwefan Tîm Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio heddiw! Croeso i wefan newydd y Tîm Iechyd Rhyngwladol. Gobeithio y bydd y wefan newydd a’n hadroddiadau yn ddefnyddiol i chi. Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn rhan o Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd Iechyd Cyhoeddus Cymru. I gael gwybodaeth am Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd […]

Darllen mwy
22 Ionawr 2021

COVID-19 Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol

– Blinder pandemig a glynu wrth y boblogaeth wrth fesurau COVID-19

– Betruster a dosbarthiad brechlyn COVID-19

– Cymharu cyfraddau cronnus COVID-19

– Mesurau i atal COVID-19 mewn cyfleusterau gofal tymor hir

Darllen mwy
3 Mawrth 2020

Mae adroddiad diweddaraf y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Iechyd Byd-eang

Y DU fel canolfan fyd-eang ar gyfer iechyd a gwyddor iechyd – cyrchfan ar gyfer pob agwedd ar iechyd Mae adroddiad diweddaraf y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Iechyd Byd-eang, o’r enw ‘Y DU fel canolfan fyd-eang ar gyfer iechyd a gwyddor iechyd – cyrchfan ar gyfer pob agwedd ar iechyd’ bellach ar gael i’w lawrlwytho. […]

Darllen mwy
5 Tachwedd 2019

Lansio Briffiau Polisi INHERIT

Canllawiau polisi ar gyfer cymdeithasau iachach, tecach a mwy cynaliadwy yn amgylcheddol: amser i newid i raddfa uwch. Brwsel, 4 Tachwedd 2019 — Mae’r problemau’n glir: mae clefydau cronig ar gynnydd, mae’r amgylchedd a’r hinsawdd o dan fygythiad, ac mae anghydraddoldebau ar gynnydd, gyda phoblogaethau o dan anfantais yn debygol o ddioddef fwyaf o salwch […]

Darllen mwy
21 Hydref 2019

Mae Cronfa Wybodaeth y BMA 2019

Mae Cronfa Wybodaeth y BMA bellach yn agored ar gyfer ceisiadau.  Mae’r gronfa’n darparu gwybodaeth iechyd a deunyddiau addysgol ar gyfer sefydliadau sydd yn canolbwyntio ar iechyd mewn gwledydd lle mae prinder adnoddau. Mae’r BMA yn gweithio mewn partneriaeth â Health Books International i ddarparu adnoddau sydd wedi eu teilwra i anghenion addysg a hyfforddiant […]

Darllen mwy
21 Hydref 2019

Pecyn Cymorth y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru

Mae’r Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC), a lansiwyd yn 2014, wedi datblygu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (y Siarter).  Mae’r Siarter yn nodi’r gwerthoedd a’r egwyddorion cyffredin ar gyfer gwaith rhyngwladol ar draws y GIG, yn seiliedig ar bedair sylfaen ar gyfer partneriaethau llwyddiannus: 1.            Cyfrifoldebau Sefydliadol 2.            Gwaith Partneriaeth Cyfatebol 3.            […]

Darllen mwy