16 Gorffennaf 2021

Croeso i’r wefan Iechyd Rhyngwladol newydd

Mae gwefan Tîm Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio heddiw! Croeso i wefan newydd y Tîm Iechyd Rhyngwladol. Gobeithio y bydd y wefan newydd a’n hadroddiadau yn ddefnyddiol i chi. Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol yn rhan o Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd Iechyd Cyhoeddus Cymru. I gael gwybodaeth am Ganolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd […]

Darllen mwy
22 Ionawr 2021

COVID-19 Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol

– Blinder pandemig a glynu wrth y boblogaeth wrth fesurau COVID-19

– Betruster a dosbarthiad brechlyn COVID-19

– Cymharu cyfraddau cronnus COVID-19

– Mesurau i atal COVID-19 mewn cyfleusterau gofal tymor hir

Darllen mwy
3 Mawrth 2020

Mae adroddiad diweddaraf y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Iechyd Byd-eang

Y DU fel canolfan fyd-eang ar gyfer iechyd a gwyddor iechyd – cyrchfan ar gyfer pob agwedd ar iechyd Mae adroddiad diweddaraf y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Iechyd Byd-eang, o’r enw ‘Y DU fel canolfan fyd-eang ar gyfer iechyd a gwyddor iechyd – cyrchfan ar gyfer pob agwedd ar iechyd’ bellach ar gael i’w lawrlwytho. […]

Darllen mwy
5 Tachwedd 2019

Lansio Briffiau Polisi INHERIT

Canllawiau polisi ar gyfer cymdeithasau iachach, tecach a mwy cynaliadwy yn amgylcheddol: amser i newid i raddfa uwch. Brwsel, 4 Tachwedd 2019 — Mae’r problemau’n glir: mae clefydau cronig ar gynnydd, mae’r amgylchedd a’r hinsawdd o dan fygythiad, ac mae anghydraddoldebau ar gynnydd, gyda phoblogaethau o dan anfantais yn debygol o ddioddef fwyaf o salwch […]

Darllen mwy
21 Hydref 2019

Mae Cronfa Wybodaeth y BMA 2019

Mae Cronfa Wybodaeth y BMA bellach yn agored ar gyfer ceisiadau.  Mae’r gronfa’n darparu gwybodaeth iechyd a deunyddiau addysgol ar gyfer sefydliadau sydd yn canolbwyntio ar iechyd mewn gwledydd lle mae prinder adnoddau. Mae’r BMA yn gweithio mewn partneriaeth â Health Books International i ddarparu adnoddau sydd wedi eu teilwra i anghenion addysg a hyfforddiant […]

Darllen mwy
21 Hydref 2019

Pecyn Cymorth y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru

Mae’r Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC), a lansiwyd yn 2014, wedi datblygu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (y Siarter).  Mae’r Siarter yn nodi’r gwerthoedd a’r egwyddorion cyffredin ar gyfer gwaith rhyngwladol ar draws y GIG, yn seiliedig ar bedair sylfaen ar gyfer partneriaethau llwyddiannus: 1.            Cyfrifoldebau Sefydliadol 2.            Gwaith Partneriaeth Cyfatebol 3.            […]

Darllen mwy
18 Medi 2019

Ar 10 Medi, lansiodd WHO yr Adroddiad Statws Tegwch Iechyd cyntaf ar gyfer Ewrop.

Mae menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Ewropeaidd (HESRi) WHO yn cael ei ddatblygu fel ffordd o hybu a chefnogi gweithredu ar bolisi ac ymrwymiad i degwch iechyd a llesiant yn y Rhanbarth Ewropeaidd. Yn benodol, nod HESRi yw newid y ffocws gwleidyddol a pholisi o ddisgrifio’r broblem i gyfleu cynnydd a galluogi gweithredu i wella […]

Darllen mwy
30 Awst 2019

Gweithredu ar y Cyd dros Degwch Iechyd yn Ewrop – Mudo ac Iechyd

Mae Dr Gill Richardson yn arwain y pecyn gwaith ar Fudo ac Iechyd ar gyfer Cymru yn Gweithredu ar y Cyd dros Degwch Iechyd yn Ewrop (JAHEE). Nod JAHEE yw: Cyflwyno fframwaith polisi gyda dewislen o weithredoedd ac argymhellion ar gyfer ymgymeriad a gweithredu cenedlaethol, rhanbarthol a lleol; Datblygu polisïau gwell a gwella monitro, llywodraethu, […]

Darllen mwy
30 Awst 2019

Treial: Adnodd ar gyfer rhieni sydd yn ceisio noddfa ar gael yn Arabeg

Datblygwyd tiwtorial ar-lein Solihull Approach, ‘Understanding your child’ gan dîm proffesiynol yn Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Ysbytai Athrofaol Birmingham, gydag adnoddau gan Ysgol Feddygol Harvard. Mae wedi ei anelu at rieni, neiniau a theidiau a gofalwyr plant, ac yn ceisio gwella eu dealltwriaeth o ddatblygiad eu plentyn, yn ogystal a gwella chydberthynas. Mae’n canolbwyntio ar y […]

Darllen mwy
8 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi Canllaw newydd i eirioli buddsoddi cynaliadwy mewn tegwch iechyd a llesiant

Mae canllaw ymarferol newydd wedi cael ei gyhoeddi ynghylch ‘Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi mewn Tegwch Iechyd a Llesiant’. Y canllaw hwn yw’r cynnyrch cyntaf a ddatblygwyd gan Ganolfan Gydweithredu WHO (WHO CC) Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer rhaglen waith Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant ac mae’n amlinellu pedwar prif gyfnod o ran […]

Darllen mwy