Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Goblygiadau Brexit yng Nghymru i Iechyd y Cyhoedd: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd. Prif Ganfyddiadau. Liz Green, Nerys Edmonds, Laura Morgan, Rachel Andrew, Malcolm Ward, Sumina Azam, Mark A. Bellis. Asesiad effaith ar iechyd am goblygiadau Brexit yng Nghymru. Lawrlwythwch yr adroddiad Anghydraddoldebau Iechyd, Asesu’r Effaith ar Iechyd, echyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd a Lles, Iechyd y Cyhoedd
Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru Ymagwedd Asesu’r Effaith ar Iechyd. Adroddiad Technegol Rhan 2. (Saesneg yn unig) Liz Green, Nerys Edmonds, Laura Morgan, Rachel Andrew, Malcolm Ward, Sumina Azam, Mark A. Bellis. Adroddiad technegol i gyd-fynd â'r asesiad o'r effaith ar iechyd o effeithiau BREXIT ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Lawrlwythwch yr adroddiad
Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru Ymagwedd Asesu’r Effaith ar Iechyd. Adroddiad Technegol Rhan 1. (Saesneg yn unig) Liz Green, Nerys Edmonds, Laura Morgan, Rachel Andrew, Malcolm Ward, Sumina Azam, Mark A. Bellis. Adroddiad technegol i gyd-fynd â'r asesiad o'r effaith ar iechyd o effeithiau BREXIT ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Lawrlwythwch yr adroddiad
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Saesneg yn unig) John Kemm 2000 Lawrlwythwch yr adroddiad Gweithgarwch Corfforol
Fframwaith Economi’r Nos yng Nghymru Astudiaeth Achos (Saesneg yn unig) WHIASU Mae'r astudiaeth achos hwn yn crynhoi proses a chanfyddiadau HIA Fframwaith yr Economi Nos yng Nghymru. Lawrlwythwch yr adroddiad Asesu’r Effaith ar Iechyd, Atal Damweiniau ac Anafiadau, Cymunedau, Datblygu Economaidd, Iechyd y Cyhoedd, Polisi
Fframwaith ar gyfer Rheoli Economi’r Nos yng Nghymru (Saesneg yn unig) WHIASU Creu Economi’r Nos Iach, Amrywiol a Diogel Lawrlwythwch yr adroddiad Cymunedau, Datblygu Economaidd
Ffordd Gyswllt Llaneirwg (Saesneg yn unig) Carolyn Lester and Mark Temple 2002, Asesiad o'r Effaith ar Anghydraddoldeb Iechyd Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio Trafnidiaeth
Eiriolaeth yn gweithio! Cynllun Eiriolaeth Arfaethedig (Saesneg yn unig) Liz Green and Janet Williams 2007, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio ar gyfer iechyd a lles gwel
DCC (Cyngor Sir Ddinbych) canllawiau mannau agored (Saesneg yn unig) Liz Green, Delyth Jones Cysylltodd yr adran cynllunio strategol a Thai ag iechyd cyhoeddus Cymru (PHW) ac uned cymorth HIA Cymru (WHIASU) i'w cefnogi i ymgymryd ag HIA er mwyn i unrhyw Gallai effeithiau iechyd a lles neu effeithiau anfwriadol gael eu nodi a hefyd ystyried unrhyw oblygiadau o ran anghydraddoldeb. Adeiladodd yr HIA ar amrywiaeth o dystiolaeth oedd eisoes wedi ei goladu gan y Yr adran a'i nod oedd llywio a chyfrannu at ddatblygu'r CCA drafft. Ar gael yn Saesneg yn unig Lawrlwythwch yr adroddiad
Datblygiad Tai Gofal Ychwanegol arfaethedig Tan Y Fron, Llandudno (Saesneg yn unig) Conwy 2013, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Tai