Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i ystod eang o adroddiadau HIA sydd wedi cael eu cwblhau yng Nghymru ers 2001. Maent wedi cael eu cynnal mewn amrywiaeth o sectorau a lleoliadau. Mae’r adroddiadau a gyhoeddir isod yn amrywio o ran eu cwmpas, eu maint a’u hyd. Mae hyn yn adlewyrchu maint y ddogfen yr oedd ei hangen, ac a oedd yn briodol, ar gyfer y rhai a oedd yn gwneud penderfyniadau ar y pryd h.y. ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor Craffu; Papur Bwrdd; neu i hysbysu cymuned a sefydliad yn fwy cynhwysfawr. Nid yw data, tystiolaeth neu gefndir sydd ar goll o adroddiad yn golygu na chafodd ei gasglu na’i ddefnyddio.

Teitl Awdur Disgrifiad Reports Pynciau
Papur cyfarwyddyd – Tai ac Iechyd: Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) (Saesneg yn unig) WHIASU/CARTREFI CYMUNEDOL CYMRU Yn dilyn pasio Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, sy'n cynnwys dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau o'r effaith ar iechyd (HIA) mewn amgylchiadau penodol, mae'r papur cyfarwyddyd hwn yn darparu gwybodaeth ategol am y defnydd o HIA yn y sector tai, gan gynnwys Cymdeithasau Tai (CT). Lawrlwythwch yr adroddiad Tai
Newidiadau dros dro i Wasanaethau Menywod a Mamolaeth yng Ngogledd Cymru (Saesneg yn unig) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2015, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol
HIA o Gynllun Parcio a Theithio a Rhannu Ceir Arfaethedig, Llanpwll (Saesneg yn unig) Anglesey 2009, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio Trafnidiaeth
HIA Cynllun Trwyddedu Asiantau a Landlordiaid Cymru (WALLS) (Saesneg yn unig) Llywodraeth Cymru 2014, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Tai
HIA Cynllun Datblygu Lleol, Caerdydd (Saesneg yn unig) Cyngor Caerdydd 2012 (2006-2026), Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio
HIA Cynllun Datblygu Lleol, Abertawe (Saesneg yn unig) Abertawe– Phil Roberts and Phil Holmes 2012, Cynhwysfawr Lawrlwythwch yr adroddiad Cynllunio a Defnyddio Tir
HIA cyflym ar gyfer Trwyddedu Ychwanegol Cartrefi Amlfeddiannaeth (HMOs) yn Ynys Môn (Saesneg yn unig) Cyngor Sir Ynys Môn 2012, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Tai
Cynllun Cyflenwi Adfywio Rhyl ‘Mynd Ymlaen’ HIA Sir Ddinbych 2012, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad Adfywio
Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych (Saesneg yn unig) Susan Critchley 2007, Cyflym Lawrlwythwch yr adroddiad
Goblygiadau Iechyd Cyhoeddus Brexit yng Nghymru: Dull Asesu Effaith ar Iechyd. Crynodeb Gweithredol Liz Green, Nerys Edmonds, Laura Morgan, Rachel Andrew, Malcolm Ward, Sumina Azam, Mark A. Bellis. Asesiad o'r effaith ar iechyd o ran effeithiau Brexit ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Lawrlwythwch yr adroddiad