Teitl Awdur Disgrifiad Adnoddau
‘The experience of HIA in Wales’ Health Impact assessment: concepts, theory, techniques and applications Oxford: Oxford University Press, pp.201-211 Breeze C (2004) in Kemm J, Parry J and Palmer S (eds) Health effects are often overlooked when planning development projects ranging from new runways at major airport sites to developing water supply systems to improve sanitation. Health Impact Assessment (HIA) is the assessment of the health effects, positive or negative, of a project, programme, or policy. It is therefore concerned with the health of populations and attempts to predict the future consequences for health of decisions which have not yet been implemented. HIA is a new and growing field with numerous schools of thought and areas of controversy. Gweld tudalen we
All Wales Injury Surveillance System The All Wales Injury Surveillance System (AWISS) is population-based, multi-source injury surveillance system, designed to measure injury rates and patterns, in order to support the design and evaluation of injury reduction initiatives, interventions and policies across Wales. Gweld tudalen we
Arweiniad ar asesu effeithiau cloddio glo brig ar iechyd a llesiant (2012) (Saesneg yn unig) Chloe Chadderton, Eva Elliott and Gareth Williams. WHIASU Dogfen ganllaw arfer gorau sy'n cynnwys cyngor ar gynnal HIA ar waith glo brig arfaethedig a chyflwyno canfyddiadau adolygiad cynhwysfawr o lenyddiaeth ar ffurf y gellir ei defnyddio ar gyfer y rhai sy'n dymuno ymgymryd ag HIA Gweld yr adnodd
Asesiad o’r Effaith ar Anghydraddoldeb Iechyd: Cynllunio ar gyfer Effaith Gadarnhaol (Saesneg yn unig) Awdurdod Iechyd Bro Taf Dogfen sy'n cynnwys ymarfer tasgu syniadau ar anghydraddoldebau iechyd. Gweld yr adnodd
Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol: Pecyn cymorth ar gyfer llesiant (ar gael yn Saesneg yn unig) Anthea Cooke, Inukshuk Consultancy Lynne Friedli, Arbenigwr Hybu Iechyd Meddwl Tony Coggins, Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG De Llundain a Maudsley Nerys Edmonds, Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG De Llundain a Maudsley Juliet Michaelson, Sylfaen economeg n Mae'r pecyn cymorth MWIA hwn ar gyfer llesiant yn darparu fframwaith sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gwella llesiant drwy brosesau comisiynu, cynllunio a darparu prosiectau a gwasanaethau, ymgysylltu â'r gymuned ac asesu effaith. Mae'n galluogi pobl a sefydliadau i asesu a gwella polisi, rhaglen, gwasanaeth neu brosiect i sicrhau ei fod yn cael yr effaith fwyaf teg ar lesiant meddyliol pobl, ac i nodi ffyrdd o fesur yr effeithiau hynny. Gweld yr adnodd
Asesu’r Effaith ar Iechyd Canllaw Ymarferol Chloe Chadderton, Eva Elliott, Liz Green, Julia Lester, Gareth Williams Mae canllaw HIA Cymru yn esbonio popeth am Asesu'r Effaith ar Iechyd (HIA) gan cynnwys sut i gwneud un fel rhan o'ch gwaith. Gweld yr adnodd
Asesu’r effaith ar iechyd wrth lunio polisi’r lywodraeth: Datblygiadau yng Nghymru, Cyfres Cromlin Ddysgu Polisi, Rhif 6 Breeze C and Hall R (2002) Gweld yr adnodd
Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl): Pecyn Cymorth ar gyfer Ymarfer Liz Green, Lee Parry-Williams, Edwin Huckle Lawrlwythwch Adobe Acrobat Reader cyn agor yr adnodd hwn er mwyn cael elwa ar ei swyddogaethau’n llawn. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol. Wedi’i ddylunio i helpu i hyrwyddo’r cydweithio rhwng sectorau cynllunio ac iechyd cyhoeddus yng Nghymru, mae’r adnodd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau iechyd a llesiant cadarnhaol mwyaf posibl drwy bolisïau cynllunio defnydd tir sy’n creu cymunedau iach, teg a chydlynus. Gweld yr adnodd
Assessing the Quality of a HIA report (Ar gael yn Saesneg yn unig). Liz Green Canllaw i gefnogi adolygu a sicrhau ansawdd adroddiadau HIA a gomisiynwyd. Gweld yr adnodd
Astudiaeth Achos Adfywio – Llangeinwyr, Nantgarw (Saesneg yn unig) Yn 2002, penderfynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynnal Asesiad o'r Effaith ar Iechyd (HIA) ar gynllun arfaethedig i ailddatblygu tai yn Llangeinwyr, hen gymuned lofaol ddifreintiedig yn y Garw. Gweld yr adnodd