Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am y cyrsiau hyfforddiant amrywiol sy’n cael eu cynnig gan WHIASU.

Mae WHIASU yn darparu hyfforddiant a darpariaeth meithrin gallu ac mae hyn yn ffurfio rhan o’r cymorth sy’n cael ei ddarparu gan WHIASU er mwyn cynyddu dealltwriaeth am, ac arfer mewn, Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) ar draws pob sector.

Mae’r cymorth hwn yn cynnwys mentora, sesiynau ymwybyddiaeth, sesiynau datblygu pwrpasol ar gyfer sefydliadau a thimau unigol ac amrediad o sesiynau hyfforddiant anffurfiol a ffurfiol. Mae’r dysgu ychwanegol hwn yn cael ei ategu gan amrediad o adnoddau, canllawiau a sesiynau briffio tystiolaeth sydd ar gael drwy’r safle hwn. Mae hyfforddiant WHIASU yn cael ei ddiweddaru a’i adolygu’n barhaus ac mae pecynnau hyfforddiant newydd yn cael eu datblygu i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol yng nghyd-destun polisïau cenedlaethol a lleol presennol a’i fod yn parhau i gyflawni anghenion iechyd y cyhoedd a’n partneriaid.

Yn ogystal â darparu nifer o sesiynau amrywiol wyneb yn wyneb, mae’r Uned hefyd wedi datblygu cwrs E-ddysgu rhyngweithiol ar-lein mewn cydweithrediad â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs E-ddysgu am ddim ac ar gael ar draws y byd.

Gall WHIASU gynnig darpariaeth fentora i’r rhai sydd wedi cwblhau hyfforddiant HIA neu sy’n dymuno defnyddio’r fethodoleg HIA yn ymarferol yn eu gwaith a’u prosesau. Bydd hyn yn ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth unigolion drwy ‘ddysgu drwy wneud’ ond gydag elfen o gyngor, arweiniad a chymorth. Cysylltwch â WHIASU i drafod eich syniadau.

Mae’r Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd wedi cyhoeddi fframwaith ar gyfer hyfforddiant a meithrin gallu AEI. Mae’r adroddiad technegol yn gosod fframwaith cynhaliol am ddull WHIASU o gynllunio, datblygu, cyflwyno a gwerthuso’r hyfforddiant a meithrin gallu ar gyfer AEI dros y pum mlynedd nesaf.