19 Hydref 2021

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru Pwyslais ar: Ddiogelwch Bwyd

Heddiw mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Cyfarwyddiaeth ‘Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) wedi cyhoeddi ail adroddiad byr […]

Darllen mwy
8 Hydref 2021

Pecyn cymorth newydd yn galluogi i iechyd gael ei gynnwys mewn cynllunio tir yn y dyfodol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu […]

Darllen mwy
1 Hydref 2021

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd

Heddiw cyhoeddodd dîm Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) ‘Ymateb i her driphlyg Brexit, COVID-19 a newid yn yr hinsawdd i iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru’.  Mae’r […]

Darllen mwy
13 Medi 2021

‘Iechyd ym Mhob Polisi’ – Sbardun Allweddol ar gyfer Iechyd a Llesiant mewn Byd ar ôl y Pandemig COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi codi proffil iechyd y cyhoedd ac wedi tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng iechyd a meysydd polisi eraill. Mae’r papur hwn yn disgrifio’r rhesymeg dros fecanweithiau […]

Darllen mwy
10 Awst 2021

Defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) i ddeall goblygiadau penderfyniadau polisi ar gyfer iechyd a llesiant ehangach: ‘polisi aros gartref a chadw pellter cymdeithasol’ Covid-19 yng Nghymru

Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar Asesiad o’r Effaith ar Iechyd o’r ‘Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol’ neu’r ‘Cyfnod Clo’ mewn ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru a […]

Darllen mwy
10 Awst 2021

Adnodd Newydd i helpu i greu amgylcheddau iachach a mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau a fydd yn helpu i lywio a galluogi amgylcheddau iachach yn y dyfodol gan gynnwys strategaethau i helpu i atal y […]

Darllen mwy
8 Mehefin 2021

‘Effaith pandemig COVID-19 ar lesiant meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru: adolygiad llenyddiaeth’

Comisiynodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Alma Economics i adolygu’r dystiolaeth ymchwil ar effaith pandemig y Coronafeirws a mesurau cysylltiedig y llywodraeth ar lesiant meddyliol babanod, plant a phobl ifanc. Cafodd ‘Effaith […]

Darllen mwy
18 Mawrth 2021

Dosbarth Meistr rhithwir dwy ran: Sut i ddeall cytundebau masnach newydd y DU a’u goblygiadau i iechyd a llesiant ar y boblogaeth yng Nghymru

Am dros bedwar degawd, mae’r UE wedi delio â’r rhan fwyaf o bolisi masnach y DU. Nawr, wrth i’r wlad adennill ymreolaeth dros ei phenderfyniadau polisi masnach, rhaid i’r llywodraeth […]

Darllen mwy
6 Ionawr 2021

Cyfleoedd Gwyrdd – Gaeaf 2020

Mae’r pandemig yn alwad i’r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd, tlodi bwyd a […]

Darllen mwy