20 Ebrill 2022

Rhwydwaith Newydd Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) – digwyddiad lansio

Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio rhwydwaith HIA newydd mewn digwyddiad rhithwir ddydd Iau 26 Mai.  Cynhelir y digwyddiad ar-lein drwy Microsoft Teams rhwng 10am a hanner dydd.  Ymunwch â ni i ddysgu mwy am rwydwaith HIA ac i rannu syniadau fel rhan o’r gwaith o […]

Darllen mwy
11 Ebrill 2022

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru, Pwyslais ar: Gymunedau Gwledig

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at sut y gallai dylanwadau cyfunol Brexit, Coronafeirws a newid hinsawdd weld cymunedau gwledig yng Nghymru yn profi adeg o newid mawr, gyda chyfleoedd ac effeithiau negyddol i’w llywio. Mae’r Papur Sbotolau hwn yn canolbwyntio ar y materion y gall cymunedau gwledig eu […]

Darllen mwy
7 Chwefror 2022

Mwyafu cyfleoedd iechyd a lles mewn cynllunio gofodol wrth ailsefydlu yn sgil y pandemig COVID-19 Mae cydweithio rhwng gwneuthurwyr polisi

Mae cydweithio rhwng gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr ym maes cynllunio gofodol gyda chydweithwyr ym maes iechyd yn hanfodol er mwyn sicrhau’r cyfleoedd iechyd a llesiant mwyaf posibl wrth adfer o bandemig y Coronafeirws, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad yn cael ei gyhoeddi cyn digwyddiad ‘Creu lleoedd a mannau iach: dull […]

Darllen mwy
26 Tachwedd 2021

Does unman yn debyg i gartref? Archwilio effaith iechyd a llesiant COVID-19 ar dai heb ddiogelwch

Heddiw mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) a’r Tîm Polisi yng Nghanolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’, Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ‘Does unman yn debyg i gartref? Archwilio effaith iechyd a llesiant COVID-19 ar dai heb ddiogelwch’. Mae’r Asesiad o Effaith ar […]

Darllen mwy
2 Tachwedd 2021

Adnodd newydd yn tynnu sylw at effeithiau newid yn yr hinsawdd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ffeithluniau sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd effaith newid yn yr hinsawdd ar iechyd a llesiant poblogaeth Cymru, ac i gefnogi cyrff cyhoeddus a busnesau i gymryd camau i fynd i’r afael ag unrhyw effeithiau. Wedi’i lansio i gyd-fynd â Chynhadledd y Partïon 26 (COP26), mae’r ffeithluniau’n canolbwyntio […]

Darllen mwy
19 Hydref 2021

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru Pwyslais ar: Ddiogelwch Bwyd

Heddiw mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Cyfarwyddiaeth ‘Buddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) wedi cyhoeddi ail adroddiad byr sy’n datod rhai o effeithiau cronnus Brexit, COVID-19 a newid hinsawdd ar iechyd a lles yng Nghymru. Yn dilyn ‘Ymateb i her driphlyg Brexit, COVID-19 […]

Darllen mwy
8 Hydref 2021

Pecyn cymorth newydd yn galluogi i iechyd gael ei gynnwys mewn cynllunio tir yn y dyfodol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol.  Wedi’i ddylunio i helpu i hyrwyddo’r cydweithio rhwng sectorau cynllunio ac iechyd cyhoeddus yng Nghymru, mae’r adnodd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau […]

Darllen mwy
1 Hydref 2021

Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd

Heddiw cyhoeddodd dîm Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) ‘Ymateb i her driphlyg Brexit, COVID-19 a newid yn yr hinsawdd i iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru’.  Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg strategol o effeithiau cronnus a rhyng-gysylltiedig iechyd a llesiant oherwydd Brexit, pandemig COVID-19 a newid yn yr hinsawdd yng Nghymru a’r […]

Darllen mwy
13 Medi 2021

‘Iechyd ym Mhob Polisi’ – Sbardun Allweddol ar gyfer Iechyd a Llesiant mewn Byd ar ôl y Pandemig COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi codi proffil iechyd y cyhoedd ac wedi tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng iechyd a meysydd polisi eraill. Mae’r papur hwn yn disgrifio’r rhesymeg dros fecanweithiau Iechyd ym mhob Polisi (HiAP), a’r egwyddorion sy’n sail iddynt, gan gynnwys Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA), profiadau, heriau a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol. […]

Darllen mwy