Mae’r Ganolfan Cydlynu Iechyd Ryngwladol (IHCC) yn rhaglen waith unigryw Cymru gyfan, sy’n dwyn ynghyd yr holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG. Mae’n hyrwyddo ac yn hwyluso partneriaethau iechyd rhyngwladol, gan wasanaethu fel canolbwynt ar gyfer rhannu gwybodaeth, cyfnewid gwybodaeth, cydweithredu a rhwydweithio ledled y DU, Ewrop a’r byd.

Nod yr IHCC yw sicrhau’r buddion mwyaf posibl i bobl yng Nghymru a thu hwnt, gan hyrwyddo diwylliant o ddinasyddiaeth fyd-eang a chefnogi system iechyd sy’n gyfrifol yn fyd-eang, yn ogystal â bod yn fwy cyfartal, cydnerth, cynaliadwy a llewyrchus.

Mae’r IHCC yn rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i Ganolfan Gydweithredu ar Fuddsoddi mewn Iechyd a Llesiant WHO, gan rannu a chynyddu ar ddysgu, buddion a chyfleoedd rhyngwladol. Mae wedi sefydlu rhwydwaith cryf o randdeiliaid allweddol yn llwyddiannus o fewn a thu hwnt i ffiniau Cymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cymru dros Affrica, cyrff anllywodraethol, a phartneriaid a rhwydweithiau yn y DU, Ewrop ac yn fyd-eang.

Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (y Siarter)

Mae’r IHCC wedi hwyluso datblygiad y Siarter – ymrwymiadau unigryw i’r GIG cyfan, gyda’r nod o sicrhau bod egwyddorion a gwerthoedd y GIG yn cael eu hadlewyrchu ym mhob gweithgaredd iechyd rhyngwladol. Mae’n cryfhau gwaith cilyddol Cymru i adeiladu arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a datblygu partneriaethau cynaliadwy yn seiliedig ar degwch ac wrth geisio buddion diriaethol ar y cyd a bywydau llewyrchus iach i bawb, o fewn a thu hwnt i ffiniau Cymru. Mae’r Siarter yn seiliedig ar hanes cyflawniad a dysgu Cymru yn y maes hwn ac mae’n amlinellu pedair sylfaen partneriaethau iechyd rhyngwladol llwyddiannus: cyfrifoldebau sefydliadol; gweithio mewn partneriaeth ddwyochrog; arferion da; a llywodraethu cadarn.

Mae’r Siarter ar gael yma: Charter for International Health Partnerships in Wales – World Health Organization Collaborating Centre On Investment for Health and Well-being

Mae’r IHCC wedi sefydlu Grŵp Gweithredu’r Siarter (CIG) a fydd yn darparu platfform ledled GIG Cymru ar gyfer allgymorth a chynnwys sy’n gysylltiedig â gwaith iechyd rhyngwladol a byd-eang; gan hysbysu, rhannu, trafod, cefnogi a datblygu synergeddau a ffrydiau gwaith ar y cyd. Mae’n gweithio i greu rhwydwaith weithredol a llawn cymhelliant o gynrychiolwyr Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau sy’n hyrwyddo ymgysylltiad iechyd rhyngwladol, yn cefnogi sefydliadau cynaliadwy sy’n ‘gyfrifol yn fyd-eang’ ac yn gyrru diwylliant o ‘ddinasyddiaeth fyd-eang’. Nod eithaf y CIG yw helpu i sicrhau gwell iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd o fewn a thu hwnt i ffiniau Cymru.

Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru: Pecyn Cymorth Gweithredu’r Siarter

Mae Pecyn Cymorth Gweithredu’r Siarter wedi’i ddatblygu o wersi a ddysgwyd ar hyd y ffordd, gan lunio enghreifftiau o arfer gorau a darparu fframwaith llywodraethu i gefnogi gweithgarwch iechyd rhyngwladol. Wedi’i chynllunio fel ‘dogfen fyw’, bydd y Pecyn Cymorth yn cael ei ddiweddaru’n barhaus i gynorthwyo llofnodwyr i weithredu egwyddorion y siarter.

Mae Pecyn Cymorth y Siarter ar gael yma: Charter Toolkit – World Health Organization Collaborating Centre On Investment for Health and Well-being

Adroddiadau cynnydd IHCC

Mae’r IHCC wedi cyhoeddi dau adroddiad cynnydd yn tynnu sylw at gyflawniadau GIG Cymru wrth weithio’n rhyngwladol a gweithredu’r Siarter. Maent hefyd yn disgrifio rôl alluogi IHCC a sut mae wedi esblygu dros y blynyddoedd mewn perthynas â datblygiadau byd-eang, yn y DU, yn genedlaethol ac yn lleol.

Gellir gweld adroddiad cynnydd cyntaf yr IHCC yma: IHCC Progress Report 2013-2015 – World Health Organization Collaborating Centre On Investment for Health and Well-being

Gellir gweld ail adroddiad cynnydd yr IHCC yma: IHCC Progress Report 2015-17 – World Health Organization Collaborating Centre On Investment for Health and Well-being

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Fel rhan o weithredu’r Siarter, mae’r IHCC wedi dechrau gweithio ar hyrwyddo hyfforddiant Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer gweithwyr proffesiynol Iechyd yng Nghymru gan nad oedd adnodd penodol ar gael ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol ar y pwnc hwn o’r blaen. Oherwydd y gallai addysg ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, ystyrir bod adnodd hyfforddi o’r fath hon yn gyfle pwysig i’r GIG adeiladu ei gapasiti a’i alluoedd drwy ymgysylltu’n rhyngwladol a chryfhau ei rôl fel cyfranogwr byd-eang.

O ganlyniad i’r gwaith a wnaed i ddeall canfyddiadau staff y GIG, comisiynodd yr IHCC Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) i ddatblygu ac i gynnal cwrs peilot mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Fel gwaith dilynol, comisiynwyd Oxfam i ddatblygu ymhellach a chwblhau’r hyfforddiant Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn cydweithrediad â’r IHCC a phartneriaid perthnasol eraill.

Gellir gweld yr adroddiad ar ganfyddiad staff y GIG yma: NHS Wales Staff Perception of Global Citizenship – World Health Organization Collaborating Centre On Investment for Health and Well-being