Cyfleoedd Gwyrdd Haf 2021

Mae Cyfleoedd Gwyrdd yn e-gyfarwyddyd newydd gan yr Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd. Mae’r diweddariadau chwarterol yn cyfleu’r hyn a ddysgwyd i gynorthwyo adferiad gwyrdd Cymru yn sgîl COVID-19, gan nodi cyfleoedd cynaliadwy i gynorthwyo iechyd y boblogaeth.

Mae rhifyn Haf 2021 yn canolbwyntio ar deithio cynaliadwy a llesol

Authors: Richard Lewis, Tracy Evans

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 22 Gorffennaf 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).
Y pynciau ffocws yw:
Effaith COVID ar ddiogelwch cyflogaeth
Cydnabod COVID hir
Mewnwelediad i wlad: Japan

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Claire Beynon

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 64

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Natasha Judd+ 2 mwy
, Sara Wood, Mark Bellis

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 1ain Gorffennaf 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).
Y pynciau ffocws yw:
– Effaith COVID-19 ar addysg ac arferion mewn ysgolion
– Effaith amgylcheddol COVID-19
– Mewnwelediad i wlad: De Affrica

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Anna Stielke

Arwain y Ffordd tuag at Blaned Gynaliadwy: Gweithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig – Pecyn cymorth ar gyfer sefydliadau byd-eang

Datblygwyd y pecyn cymorth Arwain y Ffordd tuag at Blaned Gynaliadwy fel rhan o’r ymateb gan yr Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i gymryd camau clir a chadarnhaol i helpu sefydliadau a’u staff i ymateb i Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDG y CU)
Gan ddarparu gwybodaeth, mae’r pecyn cymorth hefyd yn cefnogi staff, ar lefel unigol neu trwy gydweithio fel timau, i ‘weithredu newid’ trwy eu helpu i sefydlu egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Authors: Sara Peacock, Tracy Evans+ 1 mwy
, Richard Lewis

Incwm sylfaenol i wella iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru?

Mae’r adroddiad ‘Incwm sylfaenol i wella iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru?’ yn ystyried amrywiaeth o dystiolaeth ac yn trafod effeithiau posibl ar iechyd a llesiant. Mae hefyd yn edrych ar y dulliau gwahanol o gynllunio a gweithredu polisi yn rhyngwladol. Mae’r adroddiad yn nodi opsiynau ar gyfer gwneuthurwyr polisi sy’n ystyried incwm sylfaenol, fel cynnal modelu economaidd, rhoi iechyd a llesiant fel nod craidd unrhyw gynllun, a chynnal astudiaethau dichonoldeb i ddeall sut y gellid cyflwyno incwm sylfaenol yng Nghymru.

Author: Adam Jones

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 62

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Sara Wood+ 1 mwy
, Mark Bellis

Asesiad o Anghenion Iechyd: Effaith COVID-19 ar brofiadau plant a phobl ifanc o drais a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Mae’r ymchwil, a gwblhawyd gan Uned Atal Trais Cymru gyda chyllid gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at y ffordd y mae COVID-19 wedi arwain at nifer o heriau i blant a phobl ifanc, gan gynnwys newidiadau i arferion bob dydd, tarfu ar addysg a llai o gyfleoedd i fanteisio ar wasanaethau cymorth a gweithgareddau cymdeithasol. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod yr heriau hyn, ynghyd â ffactorau eraill megis bywyd cartref a phryderon am lesiant a oedd yn bodoli eisoes, yn debygol o fod wedi cynyddu’r risg o brofi trais a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, yn arbennig ymhlith y plant a’r bobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed.

Authors: Katie Cresswell, Emma Barton+ 3 mwy
, Lara Snowdon, Annemarie Newbury, Laura Cowley

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 10ain Mehefin 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).
Y pynciau ffocws yw:
Y nifer sydd wedi derbyn brechlynnau COVID-19 ledled y byd
Ailagor polisïau hirdymor
Mewnwelediad i wlad: Yr India

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Anna Stielke

Byddwch y Newid – Gweithio Gartref a Gweithio Ystwyth Cynaliadwy

Rydym i gyd yn byw mewn byd cyfnewidiol ac ansicr, yn ystod argyfwng newid hinsawdd a phandemig byd-eang, sydd yn amlygu pwysigrwydd gweithredu a byw’n gynaliadwy i amddiffyn a diogelu ein byd ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.

Mae Covid-19 wedi newid y ffordd y mae pobl yn byw a gweithio, gan annog gweithio gartref ar unwaith, lle bo hynny’n ymarferol a rhoi cyfleoedd i fyw’n fwy cynaliadwy.

I’r rheiny sydd yn gallu gweithio gartref, mae’r newid cyflym i weithio gartref a gweithio ystwyth wedi cyflwyno elfennau cadarnhaol a negyddol, rhai yn fwy heriol nag eraill. Bydd yr e-ganllaw hwn yn helpu unigolion i gymryd camau cynaliadwy tra’n gweithio gartref i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Authors: Tracey Evans, Richard Lewis

Her Nodau Llesiant Byddwch y Newid

Mae’r Her Nodau Llesiant yn nodi chwe newid ymddygiad gwahanol sydd yn ein hysbrydoli i weithredu i fyw’n fwy cynaliadwy. Maent wedi eu dylunio i gael eu gwneud ar eich pen eich hun, gydag aelodau o’ch tîm neu fel her rhwng timau.
Gan ddefnyddio Nodau Llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy ehangach y Cenhedloedd unedig, mae’r heriau yn canolbwyntio ar Ffasiwn Araf, Deiet Planhigion, Tuag at Ddim Gwastraff, Teithio Iach, Defnyddiwr Moesegol a Chefnogi Bywyd Gwyllt, gyda chamau cynaliadwy yn cael eu darparu i’ch tywys ar daith eich her.

Authors: Richard Lewis, Angie Kirby+ 1 mwy
, Tracey Evans

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 13 Mai 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Anna Stielke

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 22 Ebrill 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Anna Stielke

Gwerthusiad o hyfforddiant Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drawma (TAT) Cyfiawnder Troseddol: cyflwyno cenedlaethol i aelodau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) ledled Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn un o gyfres o gyhoeddiadau ymchwil a fydd yn ein galluogi i ddeall a dangos tystiolaeth effaith y rhaglen E.A.T.

Authors: Jessica Beer, Hayley Janssen+ 2 mwy
, Freya Glendinning, Annemarie Newbury

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 18th Mawrth 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens

Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru – WHESRi

Nod yr adroddiad hwn yw helpu i lywio a chefnogi ymateb ac adferiad cynaliadwy o Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru, gan roi tegwch iechyd wrth ei wraidd.
Mae’n atgyfnerthu ein dealltwriaeth o ba mor gyd-ddibynnol yw llesiant unigol a chymdeithasol, a’r economi ehangach, tuag at sicrhau ffyniant i bawb. Mae’r adroddiad hefyd yn cyfrannu at gryfhau rôl arweiniol.

Authors: Mariana Dyakova, Lauren Couzens+ 10 mwy
, James Allen, Mischa Van Eimeren, Anna Stielke, Andrew Cotter-Roberts, Rajendra Kadel, Benjamin Bainham, Kathryn Ashton, Daniela Stewart, Karen Hughes, Mark Bellis

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 48

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Sara Wood+ 1 mwy
, Mark Bellis

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 04th Mawrth 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 46

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Freya Glendinning+ 1 mwy
, Mark Bellis

Cyfleoedd Gwyrdd Gwanwyn 2021

Mae Cyfleoedd Gwyrdd yn e-gyfarwyddyd newydd gan yr Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd. Mae’r diweddariadau chwarterol yn cyfleu’r hyn a ddysgwyd i gynorthwyo adferiad gwyrdd Cymru yn sgîl COVID-19, gan nodi cyfleoedd cynaliadwy i gynorthwyo iechyd y boblogaeth.
Mae rhifyn gwanwyn 2021 yn canolbwyntio ar lygredd aer.

Authors: Richard Lewis, Tracy Evans

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 19eg Chwefror 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 44

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Freya Glendinning+ 1 mwy
, Mark Bellis

Costau blynyddol profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yng Nghymru

Infograffig sy’n tynnu sylw at gostau blynyddol profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yng Nghymru. Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yn cynyddu risgiau unigolion o fabwysiadu ymddygiadau sy’n niweidio iechyd a datblygu afiechyd. Defnyddiwyd data arolwg ACE i gyfrifo cyfran yr ymddygiadau risg iechyd a’r cyflyrau iechyd allweddol y gellir eu priodoli i ACEs ac amcangyfrif y costau blynyddol cysylltiedig i Gymru.

Authors: Karen Hughes, Kat Ford+ 1 mwy
, Mark Bellis

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 4th Chwefror 2021

Cychwynnwyd ffrwd waith Dysgu a Sganio’r Gorwel Rhyngwladol fel cynnyrch, ac i hysbysu am, ymateb a chynlluniau adferiad esblygol iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn sgîl COVID-19. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad COVID-19, er mwyn deall ac archwilio atebion i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus a rhai sydd yn dod i’r amlwg ar iechyd, llesiant, effeithiau cymdeithasol ac economaidd (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens

Deall galw di-frys i Heddlu Gogledd Cymru: Astudiaeth arsylwadol o’r Ganolfan Gyfathrebu ar y Cyd

Fel rhan o’r rhaglen Gweithredu Cynnar Gyda’n Gilydd (EAT), aeth Heddlu Gogledd Cymru (HGC) ar drywydd y cyfle i ddylunio astudiaeth ymchwil gyda thîm ymchwil EAT, i gasglu tystiolaeth gychwynnol ar alwadau di-frys, i lywio penderfyniadau ymhellach ar sut orau i fynd i’r afael â’r galwadau hyn i gefnogi unigolion bregus trwy drefniadau gweithio amlasiantaethol. Roedd yr astudiaeth hon yn flaenoriaeth i HGC amlinellu meysydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth i’w hystyried; i helpu i lunio argymhellion ar gyfer ymyrraeth gynnar sy’n targedu galwyr bregus a lleihau’r galw yn y dyfodol.

Authors: Hayley Janssen, Gabriela Ramos Rodriguez

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws – Wythnos 42

Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd dros y ffôn i ofyn i aelodau’r cyhoedd yng Nghymru sut roedd coronafeirws a mesurau rheoli cysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant. Nod adroddiadau’r arolwg oedd darparu data oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru ac mae’r data wedi ei addasu i gynrychioli poblogaeth Cymru yn ôl oed, rhyw ac amddifadedd.

Authors: Karen Hughes, Freya Glendinning+ 1 mwy
, Mark Bellis

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i Lywio Ymateb ac Adferiad Iechyd y Cyhoedd i COVID-19 yng Nghymru – 21ain Ionawr 2021

Dechreuwyd ffrwd waith Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol i lywio, ac fel cynnyrch i ymateb esblygol iechyd y cyhoedd i COVID-19 a’r cynlluniau adferiad yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar dystiolaeth ryngwladol COVID-19, profiad, mesurau ac ymagweddau pontio / adferiad, er mwyn deall ac archwilio atebion ar gyfer mynd i’r afael â’r effeithiau iechyd, lles, cymdeithasol ac economaidd parhaus ac sydd yn dod i’r amlwg (niwed a buddion posibl).

Authors: Mark Bellis, Mariana Dyakova+ 1 mwy
, Lauren Couzens