Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru (WHESRi) yw’r gyntaf i’w sefydlu’n genedlaethol a chymhwyso fframwaith arloesol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Mae hyn yn cyflawni o ran Memorandwm Dealltwriaeth (MOU)  rhwng Swyddfa Ranbarthol Ewrop WHO a Llywodraeth Cymru, gan ganolbwyntio ar gyflymu cynnydd tuag at adeiladu Cymru ac Ewrop iachach, mwy cyfartal a llewyrchus. Arweinir ei weithrediad gan Swyddfa Buddsoddi Iechyd a Datblygu Sefydliad Iechyd y Byd yn Fenis, yr Eidal (Swyddfa Fenis) a Chanolfan Gydweithredu WHO ar Fuddsoddi mewn Iechyd a Llesiant (WHO CC) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Nod cyffredinol y WHESRi yw darparu darlun deinamig cyfoes o anghydraddoldebau iechyd, eu baich, penderfynyddion a pholisïau cysylltiedig yng Nghymru, er mwyn llywio atebion a blaenoriaethu buddsoddiad, yn ogystal â hwyluso deialog polisi a gweithredu ar draws llywodraeth gyfan a chymdeithas gyfan tuag at Gymru Iachach, Fwy Cyfartal a Llewyrchus.

Yn dilyn methodoleg arloesol WHO o fenter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Ewrop (HESRi), mae WHESRi yn cynnwys dwy ffrwd waith gyda chyflawniadau perthnasol dros gyfnod o dair blynedd (2020-2022):


1) Datblygu Adroddiad Statws Tegwch Iechyd (HESR) ar gyfer Cymru, gan gynnwys dadansoddiadau data, polisi ac economaidd, gyda’r nod o lywio opsiynau ar gyfer gweithredu polisi a blaenoriaethu buddsoddiad i leihau anghydraddoldebau iechyd; a

2) Datblygu Llwyfan Datrysiadau Tegwch Iechyd digidol (HESP) ar gyfer Cymru, gan gynnwys dangosfwrdd rhyngweithiol a chyfres o offer ac adnoddau polisi, buddsoddi ac eraill i gefnogi a chyflymu bywydau ffyniannus iach i bawb yng Nghymru a chyfrannu at Blatfform Datrysiadau Tegwch Iechyd Ewropeaidd.

Bydd cynhyrchion WHESRi yn bwydo i mewn ac yn helpu i weithredu’r Rhaglen Adeiladu Cymru Iachach a Rhaglen Trawsnewid Llywodraeth Cymru, gan lywio a hwyluso’r broses o wneud penderfyniadau, datrysiadau polisi a buddsoddi mewn atal. Mae’r prosiect hwn hefyd yn cryfhau rôl Cymru fel dylanwadwr, gan ddarparu mewnwelediad i gymhwyso ac addasu HESRi Ewrop ar lefel gwlad tuag at weithredu Penderfyniad WHO ar gyflymu cynnydd tuag at fywydau iach, llewyrchus i bawb, cynyddu tegwch mewn iechyd a gadael neb ar ôl yn y Rhanbarth Ewropeaidd WHO.

Platfform Datrysiadau Tegwch Iechyd Cymru

Mae Platfform Datrysiadau Tegwch Iechyd Cymru (WHESP) yn rhan allweddol o WHESRi. Mae prosiect WHESP yn datblygu porth ar-lein – neu blatfform – o wybodaeth ac offer arloesol i lywio a galluogi trosi tystiolaeth o ansawdd uchel i wneud penderfyniadau, polisi ac arfer gyda’r nod o sicrhau bywydau iach, llewyrchus i bawb yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn dwyn ynghyd y data sydd ar gael gyda pholisïau, economeg iechyd a modelu, a thystiolaeth i gefnogi atebion cynaliadwy i leihau annhegwch iechyd a gwella iechyd a llesiant.

Bydd WHESP yn cysylltu â set ddata Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Ewrop, gan ddarparu esiampl i wledydd a rhanbarthau eraill, i gefnogi Platfform a Chynghrair Datrysiadau Tegwch Iechyd Ewrop a gweithredu Penderfyniad Ewrop ar Degwch Iechyd y WHO.

Welsh Health Equity Status Report – WHESRi

Read more

Investment for health and well-being: A review of the social return on investment from public health policies to support implementing the Sustainable Development Goals by building on Health 2020

Read more

Driving Prosperity for All through Investing for Health and Well-being

Read more