Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ y Gyfarwyddiaeth Polisi Iechyd Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am Uned Gymorth HIA Cymru, Asesiad Effaith Iechyd (HIA) a’r broses fel y’i hymarferir yng Nghymru, newyddion a datblygiadau diweddar. Mae’n darparu adnodd i’r rhai sy’n cynnal HIA ar hyn o bryd, llunwyr polisi a’r rhai sy’n newydd i’r broses ac sy’n chwilio am wybodaeth a thystiolaeth.  Mae dolenni ar gael i’r HIA sydd wedi’u cwblhau yng Nghymru a gweithgareddau eraill  HIA o’r Uned, er enghraifft hyfforddiant a gwybodaeth a dolenni i adnoddau a chanllawiau defnyddiol.

Y Newyddion Diweddaraf

Page Icon
13 Medi 2021

‘Iechyd ym Mhob Polisi’ – Sbardun Allweddol ar gyfer Iechyd a Llesiant mewn Byd ar ôl y Pandemig COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi codi proffil iechyd y cyhoedd ac wedi tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng iechyd a meysydd polisi eraill. Mae’r papur hwn yn disgrifio’r rhesymeg dros fecanweithiau […]

Darllen mwy
Page Icon
10 Awst 2021

Defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) i ddeall goblygiadau penderfyniadau polisi ar gyfer iechyd a llesiant ehangach: ‘polisi aros gartref a chadw pellter cymdeithasol’ Covid-19 yng Nghymru

Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar Asesiad o’r Effaith ar Iechyd o’r ‘Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol’ neu’r ‘Cyfnod Clo’ mewn ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru a […]

Darllen mwy
Page Icon
10 Awst 2021

Adnodd Newydd i helpu i greu amgylcheddau iachach a mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau a fydd yn helpu i lywio a galluogi amgylcheddau iachach yn y dyfodol gan gynnwys strategaethau i helpu i atal y […]

Darllen mwy
Page Icon
8 Mehefin 2021

‘Effaith pandemig COVID-19 ar lesiant meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru: adolygiad llenyddiaeth’

Comisiynodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Alma Economics i adolygu’r dystiolaeth ymchwil ar effaith pandemig y Coronafeirws a mesurau cysylltiedig y llywodraeth ar lesiant meddyliol babanod, plant a phobl ifanc. Cafodd ‘Effaith […]

Darllen mwy
Page Icon
18 Mawrth 2021

Dosbarth Meistr rhithwir dwy ran: Sut i ddeall cytundebau masnach newydd y DU a’u goblygiadau i iechyd a llesiant ar y boblogaeth yng Nghymru

Am dros bedwar degawd, mae’r UE wedi delio â’r rhan fwyaf o bolisi masnach y DU. Nawr, wrth i’r wlad adennill ymreolaeth dros ei phenderfyniadau polisi masnach, rhaid i’r llywodraeth […]

Darllen mwy
Page Icon
6 Ionawr 2021

Cyfleoedd Gwyrdd – Gaeaf 2020

Mae’r pandemig yn alwad i’r ddynoliaeth ddihuno. Mae wedi cyflwyno heriau anhygoel ac wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd, tlodi bwyd a […]

Darllen mwy