Mae Polisi wedi arwain prosiectau adweithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn ogystal â chynhyrchu tystiolaeth a syniadau newydd ar amrediad eang o bynciau sy’n effeithio ar iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru. Gyda ffocws ar y cyd-destun polisi domestig, mae Polisi wedi ymgymryd â gwaith ar amrediad o bynciau, gan gynnwys effeithiau posibl Brexit, perthynas iechyd â’r economi ehangach, yr achos dros fuddsoddi mewn gwelliannau i dai a sut y gellir ymgorffori syniadau ar gyfer y dyfodol yn y gwaith o gynllunio polisi iechyd y cyhoedd.

Tîm Polisi Arwain: Sumina Azam

Louise Woodfine

Prif Arbenigwr Iechyd y Cyhoedd, Arweinydd Polisi (a Thai)

Mae Louise wedi gweithio yn Nhîm Polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2016 gan gwmpasu pob maes polisi iechyd y cyhoedd. Cyn hynny bu’n gweithio yn Nhîm Iechyd y Cyhoedd Gogledd Cymru ers 2001, yn gweithio ar draws amrediad eang o feysydd iechyd y cyhoedd, gan gynnwys alcohol, tybaco, asthma plant a gofal sylfaenol. Mae Louise wedi gweithio hefyd ers sawl blwyddyn ym maes Llywodraeth Leol yn arbenigo ym meysydd polisi iechyd a’r amgylchedd. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn polisïau iechyd a thai ers dechrau ei gyrfa. Y tu allan i’r gwaith, mae Louise yn mwynhau cerdded a beicio gyda’i chŵn.

Adam Jones

Uwch Swyddog Polisi

Mae Adam wedi gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ers mis Rhagfyr 2009. Rhwng 2009 a 2015 bu Adam yn gweithio fel Cydlynydd Rhwydwaith Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan, cyn ymuno â’r Tîm Polisi newydd fel Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd – Polisi ym mis Hydref 2015. Daeth Adam yn Uwch Swyddog Polisi ym mis Medi 2019. Mae Adam yn cyfrannu at bob maes ymarfer iechyd y cyhoedd, o safbwynt polisi, ac mae ganddo ddiddordeb proffesiynol penodol ym meysydd iechyd rhywiol, HIV a’r cysylltiadau rhwng iechyd a’r economi. Mae Adam yn treulio ei amser hamdden yn canolbwyntio ar ei ddiddordebau creadigol – ffotograffiaeth ac ysgrifennu.

Mischa Van Eimeren

Uwch Swyddog Datblygu Polisi a Thystiolaeth Ryngwladol

Ymunodd Mischa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Tachwedd 2018 fel rhan o’r timau Polisi a Rhyngwladol. Cyn hynny bu’n gweithio ym Mrwsel am 10 mlynedd yn cynrychioli cymdeithasau meddygol Ewropeaidd amrywiol. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau’r awyr agored drwy feicio, rhedeg neu gerdded.

Dr. Louisa Petchey

Uwch Swyddog Polisi

Ymunodd Louisa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018. Cyn y penodiad hwn, bu Louisa’n gweithio i elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Lousia hefyd yn frwd o blaid annog mwy o fenywod i weithio mewn swyddi cyhoeddus. Mae Lousia’n fwyaf hapus pan fydd yn yr awyr agored, yn archwilio traethau anhygoel Penrhyn Gŵyr gyda’i gŵr a’i chi, neu’n mynd yn rhy emosiynol wrth wylio theatr gerdd, darllen llyfrau a gwylio gormod o raglenni teledu.

Laura Morgan

Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd – Polisi

Mae Laura wedi bod yn aelod o’r Tîm Polisi ers Rhagfyr 2019. Cyn hynny bu’n gweithio yn Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) ac roedd yn gyd-awdur asesiadau o’r effaith ar iechyd ar Brexit a Covid-19. Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru bu’n gweithio i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol lle roedd ganddi rôl allweddol mewn nifer o adroddiadau ac ymgyrchoedd a gyfrannodd at bolisi Llywodraeth Cymru.

Christian Servini

Ysgogwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Ymunodd Christian ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar sail ran amser yn ystod y gwanwyn 2020 i gynorthwyo’r sefydliad gyda’r agenda dyfodol / hirdymor, ynghyd â’i rôl yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae cefndir Christian yn sector yr amgylchedd ond mae’n canolbwyntio ar ystod eang o feysydd erbyn hyn. Y tu allan i’r gwaith, mae Christian wrth ei fodd yn rhedeg ac mae’n llysgennad rhedeg llwybrau i Salomon.


I gael rhagor o wybodaeth am waith Polisi, anfonwch e-bost i publichealth.policy@wales.nhs.uk neu
cysylltwch â Louise Woodfine, Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd, ar Louise.woodfine@wales.nhs.uk.