Mae Polisi wedi arwain prosiectau adweithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn ogystal â chynhyrchu tystiolaeth a syniadau newydd ar amrediad eang o bynciau sy’n effeithio ar iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru. Gyda ffocws ar y cyd-destun polisi domestig, mae Polisi wedi ymgymryd â gwaith ar amrediad o bynciau, gan gynnwys effeithiau posibl Brexit, perthynas iechyd â’r economi ehangach, yr achos dros fuddsoddi mewn gwelliannau i dai a sut y gellir ymgorffori syniadau ar gyfer y dyfodol yn y gwaith o gynllunio polisi iechyd y cyhoedd.

Tîm Polisi Arwain: Sumina Azam

Beth rydym ni’n ei wneud

Mae’r Tîm Polisi yn cydlynu gwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru o fonitro ac o gyfrannu at ymgynghoriadau, datblygiadau polisi a deddfwriaeth sy’n effeithio ar iechyd y boblogaeth. Nod y tîm yw dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd y cyhoedd yng Nghymru drwy gydweithio ag ystod eang o bartneriaid o fewn a thu allan i’r sefydliad, ac ymgymryd â phrosiectau a rhaglenni gwaith.

Beth rydyn ni wedi’i wneud

Mae’r gwaith diweddar yn cynnwys: cynhyrchu pecyn cymorth Tri Gorwel i helpu cyrff cyhoeddus ac eraill i feddwl a chynllunio ar gyfer y dyfodol a’r tymor hwy; Adroddiad Pobl Ifanc a Brexit, i edrych ar iechyd a llesiant ac effaith dybiedig Brexit; Y System Dreth a Ffyrdd Iachach o Fyw; Gwella iechyd a llesiant yn ystod y gaeaf a lleihau pwysau’r gaeaf yng Nghymru, yn ogystal ag ystod o adroddiadau ar dai ac iechyd.

Mae’r meysydd gwaith allweddol cyfredol yn cynnwys: Brexit; Covid 19 gan gynnwys cynhyrchu diweddariadau dyddiol ar Covid-19; cefnogi ystod o Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd a chynnal Effaith Diogelwch Tai ar Iechyd (yn cynnwys digartrefedd a theimlo’n ddiogel yn y cartref) yng ngoleuni Covid-19; cydlynu a chynhyrchu ymatebion sefydliadol i ystod o ymgynghoriadau cenedlaethol, a gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith Dyfodol Covid-19 a chynllunio hirdymor.

Tîm Polisi


Dr. Louisa Petchey

Uwch Arbenigwr Polisi

Ymunodd Louisa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018. Yn ei rôl gyfredol, mae Louisa yn rheoli’r tîm Polisi ac yn arwain partneriaeth gydweithredol gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar wreiddio’r ffordd hirdymor o weithio yn y gwaith o feddwl a chynllunio ar gyfer cyrff cyhoeddus. Cyn y penodiad hwn, dylanwadodd Louisa ar bolisi ac arferion ar ran elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol, a chwblhaodd PhD mewn Geneteg Ddatblygiadol.

Lewis Brace

Swyddog Ymchwil Polisi Iechyd y Cyhoedd

Ymunodd Lewis â’r tîm Polisi ac Iechyd Rhyngwladol fel Swyddog Ymchwil Polisi Iechyd y Cyhoedd ym mis Gorffennaf 2021 ar ôl gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar yr ymateb i COVID fel ymarferydd yn nhîm Caerdydd a’r Fro. Ar hyn o bryd, mae Lewis yn ymwneud â phrosiectau ymchwil ar lesiant y gaeaf, newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau bod yn yr awyr agored ac archwilio arfordir Cymru yn ei gwch.

Dr. Ben Gascoyne

Uwch Ymchwilydd Polisi/Ystadegydd Iechyd y Cyhoedd

Ymunodd Ben â’r tîm ym mis Awst 2021, ar ôl gweithio fel cyswllt ymchwil mewn ymchwil iechyd ac anabledd byd-eang cymhwysol mewn corff anllywodraethol rhyngwladol. Cwblhaodd ei PhD yng Ngholeg Prifysgol Llundain, gan archwilio penderfynyddion cymdeithasol iechyd a datblygiad mewn carfan o blant yn Ynysoedd y Philipinau. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau syrffio, weithiau’n dda, yn aml yn eithaf gwael.


I gael rhagor o wybodaeth am waith Polisi, anfonwch e-bost i publichealth.policy@wales.nhs.uk neu
cysylltwch â Louisa Petchey, Uwch Arbenigwr Polisi, ar Louisa.Petchey@wales.nhs.uk.