Mae Polisi wedi arwain prosiectau adweithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn ogystal â chynhyrchu tystiolaeth a syniadau newydd ar amrediad eang o bynciau sy’n effeithio ar iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru. Gyda ffocws ar y cyd-destun polisi domestig, mae Polisi wedi ymgymryd â gwaith ar amrediad o bynciau, gan gynnwys effeithiau posibl Brexit, perthynas iechyd â’r economi ehangach, yr achos dros fuddsoddi mewn gwelliannau i dai a sut y gellir ymgorffori syniadau ar gyfer y dyfodol yn y gwaith o gynllunio polisi iechyd y cyhoedd.

Tîm Polisi Arwain: Sumina Azam

Dr. Louisa Petchey

Uwch Arbenigwr Polisi

Ymunodd Louisa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018. Cyn y penodiad hwn, bu Louisa’n gweithio i elusennau iechyd a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Lousia hefyd yn frwd o blaid annog mwy o fenywod i weithio mewn swyddi cyhoeddus. Mae Lousia’n fwyaf hapus pan fydd yn yr awyr agored, yn archwilio traethau anhygoel Penrhyn Gŵyr gyda’i gŵr a’i chi, neu’n mynd yn rhy emosiynol wrth wylio theatr gerdd, darllen llyfrau a gwylio gormod o raglenni teledu.

Adam Jones

Uwch Swyddog Polisi

Mae Adam wedi gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ers mis Rhagfyr 2009. Rhwng 2009 a 2015 bu Adam yn gweithio fel Cydlynydd Rhwydwaith Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan, cyn ymuno â’r Tîm Polisi newydd fel Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd – Polisi ym mis Hydref 2015. Daeth Adam yn Uwch Swyddog Polisi ym mis Medi 2019. Mae Adam yn cyfrannu at bob maes ymarfer iechyd y cyhoedd, o safbwynt polisi, ac mae ganddo ddiddordeb proffesiynol penodol ym meysydd iechyd rhywiol, HIV a’r cysylltiadau rhwng iechyd a’r economi. Mae Adam yn treulio ei amser hamdden yn canolbwyntio ar ei ddiddordebau creadigol – ffotograffiaeth ac ysgrifennu.

Mischa Van Eimeren

Uwch Swyddog Datblygu Polisi a Thystiolaeth Ryngwladol

Ymunodd Mischa ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Tachwedd 2018 fel rhan o’r timau Polisi a Rhyngwladol. Cyn hynny bu’n gweithio ym Mrwsel am 10 mlynedd yn cynrychioli cymdeithasau meddygol Ewropeaidd amrywiol. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau’r awyr agored drwy feicio, rhedeg neu gerdded.

Laura Morgan

Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd – Polisi

Mae Laura wedi bod yn aelod o’r Tîm Polisi ers Rhagfyr 2019. Cyn hynny bu’n gweithio yn Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) ac roedd yn gyd-awdur asesiadau o’r effaith ar iechyd ar Brexit a Covid-19. Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru bu’n gweithio i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol lle roedd ganddi rôl allweddol mewn nifer o adroddiadau ac ymgyrchoedd a gyfrannodd at bolisi Llywodraeth Cymru.

Lewis Brace

Swyddog Ymchwil Polisi Iechyd y Cyhoedd

Ymunodd Lewis â’r tîm Polisi ac Iechyd Rhyngwladol fel Swyddog Ymchwil Polisi Iechyd y Cyhoedd ym mis Gorffennaf 2021 ar ôl gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru ar yr ymateb i COVID fel ymarferydd yn nhîm Caerdydd a’r Fro. Ar hyn o bryd, mae Lewis yn ymwneud â phrosiectau ymchwil ar lesiant y gaeaf, newid hinsawdd ac ynni adnewyddadwy. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau bod yn yr awyr agored ac archwilio arfordir Cymru yn ei gwch.

Dr. Ben Gascoyne

Uwch Ymchwilydd Polisi/Ystadegydd Iechyd y Cyhoedd

Ymunodd Ben â’r tîm ym mis Awst 2021, ar ôl gweithio fel cyswllt ymchwil mewn ymchwil iechyd ac anabledd byd-eang cymhwysol mewn corff anllywodraethol rhyngwladol. Cwblhaodd ei PhD yng Ngholeg Prifysgol Llundain, gan archwilio penderfynyddion cymdeithasol iechyd a datblygiad mewn carfan o blant yn Ynysoedd y Philipinau. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau syrffio, weithiau’n dda, yn aml yn eithaf gwael.


I gael rhagor o wybodaeth am waith Polisi, anfonwch e-bost i publichealth.policy@wales.nhs.uk neu
cysylltwch â Louisa Petchey, Uwch Arbenigwr Polisi, ar Louisa.Petchey@wales.nhs.uk.