Mae’r Hwb Iechyd a Chynaliadwyedd yn cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae hefyd yn gweithio gyda’r gymuned iechyd cyhoeddus ehangach a sefydliadau rhanddeiliaid i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddarperir gan y Ddeddf i wella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau. Gallwch ymgysylltu â gwaith yr Hwb trwy e-bostio: publichealth.sustainability@wales.nhs.uk

Ein gwaith Arweinydd: Cathy Weatherup

Beth rydyn ni’n ei wneud:

Mae gan y ‘Hwb Iechyd a Chynaliadwyedd’ sawl rôl gefnogol wrth wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i iechyd y cyhoedd o’r ddeddfwriaeth arloesol hon.

Mae rhaglenni gwaith yr Hwb yn cynnwys cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru, fel corff cyhoeddus yn y Ddeddf, gyda’i gyfraniad tuag at bob un o’r nodau llesiant, ac wrth gymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy, i ddod yn sefydliad enghreifftiol, hyrwyddol a chynaliadwy.

Yn ogystal â hyn, mae’r Hwb yn cefnogi’r system iechyd cyhoeddus ehangach yn ei rôl ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i wella’r potensial i wella iechyd a llesiant.

Mae’r Hwb yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill a sefydliadau rhanddeiliaid traws-sector ac yn eu cefnogi i gryfhau effaith y Ddeddf ar iechyd y cyhoedd, gan gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol.

Beth rydyn ni wedi’i wneud:

Mae gwaith diweddar wedi cynnwys cefnogi datblygiad Asesiad Effaith Iechyd ar oblygiadau iechyd posibl gweithio gartref a chefnogi datblygiad yr adroddiadau Sganio Gorwelion Rhyngwladol a Dysgu i lywio Ymateb ac Adferiad Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn ymateb i’r pandemig Covid- 19.

Mae gwaith hefyd wedi cynnwys cyflwyno gweminar i’n partneriaid yn yr Iseldiroedd i rannu profiad ‘Cymru’ a dysgu o amgylch y Nodau Datblygu Cynaliadwy a datblygu gweithdy ar-lein i gefnogi timau ac unigolion o fewn cyrff cyhoeddus i nodi a lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Mae’r gwaith cyfredol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd yng Nghymru, gan ddatblygu e-sesiynau briffio i gefnogi adferiad gwyrdd Covid-19 trwy nodi cyfleoedd i gefnogi meysydd blaenoriaeth, gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru ac Ewrop yn y Cyd-weithredu ar Raglennu Ecwiti Iechyd Ewrop (JAHEE ) a pharhau i gefnogi datblygiad yr adroddiadau Sganio Gorwel Rhyngwladol.

SIFT HEM – Modiwl Amgylchedd Iach Gwelliannau Cynaliadwy ar gyfer

Mae gweithdy ar-lein SIFT HEM yn gyfle i dimau nodi eu heffeithiau amgylcheddol a gwneud rhywbeth i’w lleihau. Mae nid yn unig yn edrych ar weithgaredd y tîm cyfan ond hefyd ar weithgaredd unigolion sydd yn ffurfio’r tîm. Mae SIFT HEM yn seiliedig ar bedair thema strategol (datgarboneiddio, bioamrywiaeth, dim gwastraff a newid hinsawdd) i alluogi timau i ddatblygu cynllun gweithredu i leihau effaith amgylcheddol a chyfrannu at unrhyw systemau rheoli amgylcheddol presennol yn eu sefydliad.

Darllen mwy

Cyfleoedd Gwyrdd Gaeaf 2021/22

Mae Cyfleoedd Gwyrdd yn e-gyfarwyddyd newydd gan yr Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd. Mae’r diweddariadau chwarterol yn cyfleu’r hyn a ddysgwyd i gynorthwyo adferiad gwyrdd Cymru yn sgîl COVID-19, gan nodi cyfleoedd cynaliadwy i gynorthwyo iechyd y boblogaeth.

Darllen mwy

Arwain y Ffordd tuag at Blaned Gynaliadwy: Gweithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig – Pecyn cymorth ar gyfer sefydliadau byd-eang

Datblygwyd y pecyn cymorth Arwain y Ffordd tuag at Blaned Gynaliadwy fel rhan o’r ymateb gan yr Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i gymryd camau clir a chadarnhaol i helpu sefydliadau a’u staff i ymateb i Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDG y CU) Gan ddarparu gwybodaeth, mae’r pecyn cymorth hefyd yn cefnogi staff, ar lefel unigol neu trwy gydweithio fel timau, i ‘weithredu newid’ trwy eu helpu i sefydlu egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Darllen mwy

Her Nodau Llesiant Byddwch y Newid

Mae’r Her Nodau Llesiant yn nodi chwe newid ymddygiad gwahanol sydd yn ein hysbrydoli i weithredu i fyw’n fwy cynaliadwy. Maent wedi eu dylunio i gael eu gwneud ar eich pen eich hun, gydag aelodau o’ch tîm neu fel her rhwng timau. Gan ddefnyddio Nodau Llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy ehangach y Cenhedloedd unedig, mae’r heriau yn canolbwyntio ar Ffasiwn Araf, Deiet Planhigion, Tuag at Ddim Gwastraff, Teithio Iach, Defnyddiwr Moesegol a Chefnogi Bywyd Gwyllt, gyda chamau cynaliadwy yn cael eu darparu i’ch tywys ar daith eich her.

Darllen mwy

Byddwch y Newid – Gweithio Gartref a Gweithio Ystwyth Cynaliadwy

Rydym i gyd yn byw mewn byd cyfnewidiol ac ansicr, yn ystod argyfwng newid hinsawdd a phandemig byd-eang, sydd yn amlygu pwysigrwydd gweithredu a byw’n gynaliadwy i amddiffyn a diogelu ein byd ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae Covid-19 wedi newid y ffordd y mae pobl yn byw a gweithio, gan annog gweithio gartref ar unwaith, lle bo hynny’n ymarferol a rhoi cyfleoedd i fyw’n fwy cynaliadwy. I’r rheiny sydd yn gallu gweithio gartref, mae’r newid cyflym i weithio gartref a gweithio ystwyth wedi cyflwyno elfennau cadarnhaol a negyddol, rhai yn fwy heriol nag eraill. Bydd yr e-ganllaw hwn yn helpu unigolion i gymryd camau cynaliadwy tra’n gweithio gartref i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Darllen mwy

Helpu Natur i Ffynnu

Mae Natur yn dirywio yn fyd-eang ar gyfraddau digynsail yn hanes bodau dynol ac mae cyfraddau difodiant rhywogaethau yn cynyddu, gydag effeithiau difrifol bellach yn debygol i bobl ar draws y byd. Mae ein hiechyd a’n llesiant yn dibynnu ar amgylchedd iach, sydd yn cynnwys defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy a chefnogi bioamrywiaeth.

Darllen mwy

Health and Sustainability Hub Team:

Cathy Weatherup

Arweinydd Strategol

Cathy Weatherup yw’r Arweinydd Strategol ar gyfer Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ei rôl yw cefnogi gweithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer y GIG, y gymuned iechyd cyhoeddus ehangach a lle bo hynny’n berthnasol, ar gyfer y gwasanaeth cyhoeddus ehangach. Yn flaenorol, Cathy oedd pennaeth yr Anghydraddoldebau Iechyd yn yr Is-adran Iechyd Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru ac yn arweinydd ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol allweddol â Rhwydwaith Rhanbarthau Iechyd WHO. Mae Cathy hefyd wedi arwain ar ddatblygiad y Mesur Iechyd Cyhoeddus (sy’n Ddeddf bellach) a Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd i Gymru, yn ogystal â’r Gwiriad Iechyd i Bobl dros 50 oed.

Rheolwr Rhaglen

Tracy Evans

Uwch Swyddog Datblygu Cynaliadwy

Tracy yw’r Uwch Swyddog Datblygu Cynaliadwy yn yr Hwb. Mae hi’n gweithio i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gynaliadwyedd a bioamrywiaeth i gefnogi nodau llesiant Cymru a chyflawni dyfodol mwy cynaliadwy. Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2020, bu Tracy yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sir Caerffili mewn amryw o rolau polisi a chynaliadwyedd. Y tu allan i’r gwaith, mae Tracy yn mwynhau cerdded a beicio mynydd.

Swyddog Cefnogi Prosiect