Is-adran Iechyd Ryngwladol

Canolbwynt ar gyfer gwaith iechyd byd-eang, casglu gwybodaeth, rhannu gwybodaeth a rhwydweithio gweithredol ledled Cymru a’r byd.

Mae’r Is-adran Iechyd Rhyngwladol yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o ddysgu cymhwysol o bolisi rhyngwladol, ymarferion ac ymchwil er mwyn cefnogi arloesedd iechyd cyhoeddus; datblygu pobl a sefydliadau sy’n gyfrifol dros fyd-eang ac ar draws y GIG; hwyluso cydweithredu a buddsoddi rhyngwladol yng Nghymru; a chryfhau effaith iechyd byd-eang Cymru ’trwy rannu ein hasedau a chyfrannu at ddiogelwch iechyd byd-eang a datblygu cynaliadwy.

Rydym yn rhannu profiad a gwybodaeth cymreig â rhanbarthau rhyngwladol tebyg, yn ogystal â chynorthwyo gyda hwyluso gweithgaredd iechyd mewn gwledydd incwm is a chanolig. Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Rhaglen Cymru dros Affrica, Swyddfa Ranbarthol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Ewrop, EuroHealthNet a phartneriaid cenedlaethol, y DU a rhyngwladol allweddol eraill, gan ddatblygu synergeddau a hyrwyddo cyfleoedd.

Iechyd Rhyngwladol

Rydym yn hyrwyddo ac yn hwyluso cydweithrediad a buddsoddiad rhyngwladol yng Nghymru er mwyn diogelu, gwella a hyrwyddo iechyd a lles, a lleihau anghydraddoldebau iechyd o fewn Cymru a thu hwnt i’w ffiniau. Rydym yn cyfrannu at gryfhau rôl ac effaith iechyd byd-eang Cymru drwy rannu ein hasedau a’n harbenigedd.

Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (CRCI)

Sefydlwyd Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (CRCI) yn 2013 gan Fframwaith Llywodraeth Cymru “Iechyd o fewn a thu hwnt i Ffiniau Cymru: Fframwaith Galluogi ar gyfer Ymgysylltu Iechyd Rhyngwladol”.

Uned Cydweithio Iechyd Cyhoeddus

Wedi’i sefydlu yn 2017 ac wedi’i leoli yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor, mae’r PHCU yn darparu adnodd hyblyg ac effeithlon ar gyfer asesu’n gyflym, gan roi cymorth i werthuso, datblygu polisiau a chefnogi Canolfan Cydweithio WHO a, thrwy’r Ganolfan, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r GIG yn ehangach.


Is-adran Bolisi Iechyd y Cyhoedd

Yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso polisïau yng Nghymru er mwyn gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau.

Ein nod yw dylanwadu ar bolisi a’i lywio ar lefel genedlaethol a lleol, gan weithio’n agos gyda chydweithwyr ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydliadau rhanddeiliaid eraill i gyflawni ein nodau. Mae’r Is-adran yn cynnwys Tîm Polisi a Phartneriaethau, Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru, a’r Ganolfan Iechyd a Chynaliadwyedd.


Timau a gynhelir