« Cyfeiriadur staff

Mae Debbie yn gweithio ar gontract dros dro gyda’r Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd ar amrywiaeth o brosiectau i annog unigolion a thimau ar draws cyrff cyhoeddus yng Nghymru i weithredu i fodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae hi’n cefnogi cydweithwyr yn y tîm i godi ymwybyddiaeth am newid yn yr hinsawdd, difodiant rhywogaethau, datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd o bandemig Covid.
Mae gan Debbie ddiddordeb gydol oes mewn bywyd gwyllt, natur a materion amgylcheddol ac mae wedi gwirfoddoli neu weithio yn y sector amgylcheddol ers blynyddoedd lawer. Mae hi’n ffan mawr o ystlumod ac yn awyddus i rannu ei gwybodaeth a’i brwdfrydedd dros ein mamaliaid hedfanol anhygoel. Mae hi’n gwbl ymrwymedig i geisio lleihau ei heffaith amgylcheddol ac mae’n mwynhau garddio am fwyd ac er bywyd gwyllt, trwsio, ailddefnyddio ac ailgylchu.
Yn ei hamser hamdden mae Debbie yn gerddwr brwd ac mae hefyd yn Geidwad Gwirfoddol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Peak. Mae hi’n byw yn Swydd Derby.