Archwiliodd Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2018 gysyniadau iechyd a lles, gan archwilio’r hyn sydd ei angen i ddatblygu cenedl iach, a’r goblygiadau i gymdeithas, yr economi a’r amgylchedd.

Gyda siaradwyr fel Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a Dr Richard Alderslade, cynghorydd i Sefydliad Iechyd y Byd, archwiliodd y gynhadledd ddeuddydd bedair thema allweddol cynaliadwyedd; Cymdeithas Iach, Amgylchedd Iach, Economi Iach a Diwylliant Iach ac roedd yr agenda gynaliadwy yn cael ei hadlewyrchu trwy gydol y digwyddiad.

Cefnogodd Tîm Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru Gynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ddarparu dwy sesiwn.

Rhoddodd y sesiwn gyntaf, Datblygu Eich Achos, fanylion tystiolaeth gref bod buddsoddi mewn polisïau ac ymyriadau iechyd y cyhoedd traws-sector yn galluogi ac yn ysgogi cynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a thwf economaidd cynhwysol. Cyflwynodd y sesiwn yr achos dros ataliaeth ac ymyrraeth gynnar ar draws sectorau, lleoliadau a gwledydd, fel elfen allweddol yn y broses.

Mae’r Tîm Iechyd Rhyngwladol wedi datblygu canllaw i droi tystiolaeth iechyd y cyhoedd yn ymarfer a pholisi yn canolbwyntio ar fuddsoddi ar gyfer iechyd a thegwch. Roedd y sesiwn yn gyfle i roi trosolwg byr o bedwar cyfnod y canllaw ac yna archwilio’r camau a’r ymagweddau penodol, yn cynnwys cyngor ymarferol, enghreifftiau a’r offer sydd ar gael ar hyd y ffordd.

Roedd yr ail sesiwn yn targedu’r cysyniad o Ddinasyddiaeth Fyd-eang, yn canolbwyntio ar y ffordd i gynyddu buddion rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol; datblygu partneriaethau a chydweithrediadau gweithredol a chynaliadwy. Roedd yn gyfle allweddol i’r cyfranogwyr adlewyrchu ar y cynnydd yn gweithredu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (Y Siarter), set unigryw o werthoedd ac egwyddorion ar gyfer gwaith rhyngwladol ar draws y GIG. Yn ogystal, roedd gan y cyfranogwyr gyfle i gyfrannu at ddatblygu hyfforddiant Dinasyddiaeth Fyd-eang, wedi ei anelu at weithwyr iechyd proffesiynol ar draws Cymru a’r DU.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru.  

I weld y Siarter, ewch i wefan IHCC.