Y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC) ynghyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn cyhoeddi ei hadroddiad gwerthuso ar beilot o’r rhaglen hyfforddi Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru.

Pan ddechreuodd yr IHCC weithio ar hyrwyddo Dinasyddiaeth Fyd-eang ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru, nid oedd unrhyw adnodd hyfforddi amlwg ar gael i weithwyr iechyd proffesiynol ar y pwnc hwn. Oherwydd y datblygiad sgiliau a gwybodaeth y gallai addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang ei gynnig, credwyd bod adnodd hyfforddi o’r math hwn yn gyfle unigryw i’r GIG ddatblygu ei gapasiti yn y maes ymgysylltu rhyngwladol a chryfhau ei rôl fel cyfrannwr byd-eang. Teimlwyd y gallai’r math hwn o adnodd hyfforddi helpu i godi ymwybyddiaeth o werth ymgysylltu rhyngwladol a gweithredu fel llwyfan i’r rhai sydd â diddordeb mewn partneriaethau iechyd rhyngwladol. Mae’r hyfforddiant yn rhan o ymrwymiad GIG Cymru i hybu iechyd byd-eang drwy’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2015 – darn unigryw o ddeddfwriaeth Gymreig sy’n ymgorffori Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.

Crynhodd yr IHCC ganfyddiad staff GIG Cymru o Ddinasyddiaeth Fyd-eang mewn adroddiad cwmpasu a gyhoeddwyd yn 2015. Nododd yr adroddiad hwn ddiddordeb amlwg ymhlith staff mewn hyfforddiant ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang.  Yn dilyn y gwaith cwmpasu hwn, gweithiodd yr IHCC ar y cyd â WCIA i ddatblygu a threialu dau gwrs hyfforddi ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang i weithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru.Cyflwynwyd y cyrsiau mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fel rhan o’u gwaith ymgysylltu rhyngwladol wrth weithredu’r Siarter a’u cydnabyddiaeth o ymgysylltiad rhyngwladol fel Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae’r adroddiad gwerthuso a gyhoeddwyd heddiw yn amlinellu canlyniadau’r cyrsiau peilot hyn yn ogystal ag argymhellion ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol. 

“Mae gweld sut y gallai effaith leol gael effaith fyd-eang, wedi fy ngalluogi i fod yn fwy meddwl-agored”

yw sut y disgrifiodd un o’r rhai a ddilynodd y cwrs effaith y peilot yn ei adborth ar ddiwedd y sesiwn.

I weld yr Adroddiad Cwmpasu a’r Adroddiad Gwerthuso Hyfforddiant, dilynwch y dolenni isod (saesneg yn unig).

NHS Wales Staff Perception of Global Citizenship: Scoping Report

Global Citizenship for Welsh Health Professionals: Training Evaluation Report