Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu Strategaeth Iechyd Ryngwladol, y cyntaf o’i bath ar gyfer y sefydliad. Bydd y strategaeth, sydd yn strategaeth ategol i’n Cynllun Tymor Canolig Integredig, yn cefnogi gweithredu ein blaenoriaethau strategol trwy alluogi’r sefydliad i gael effaith, cysylltiadau a rôl ryngwladol gryfach mewn iechyd byd-eang; ymgysylltu effeithiol ar draws sefydliadau ac ar draws y GIG; ac arbenigedd blaenllaw mewn buddsoddiad ar gyfer iechyd, llesiant a datblygu cynaliadwy yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Bydd ein gwaith a’n hymgysylltu rhyngwladol dros y deng mlynedd nesaf yn cael ei lunio gan dair blaenoriaeth strategol ategol:

  • Cynyddu dysgu rhyngwladol cymhwysol a chefnogi arloesi ar gyfer iechyd y cyhoedd
  • Datblygu pobl a sefydliadau sydd yn gyfrifol yn fyd-eang
  • Cryfhau ymagwedd iechyd byd-eang Cymru

Cefnogir y rhain gan chwe amcan, yn cynnwys: cryfhau a datblygu rhwydweithiau a phartneriaethau; hwyluso newid ac arloesi; sefydlu enw da ac amlygrwydd rhyngwladol; sicrhau llywodraethu ac eglurder cadarn; cefnogi meithrin gallu a chynaliadwyedd a hybu amgylchedd sydd yn galluogi a diwylliant o ddinasyddiaeth fyd-eang.

Dywedodd Mariana Dyakova, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd ac Arweinydd Datblygu Iechyd Rhyngwladol: “Ein gweledigaeth yw bod yn asiantaeth iechyd y cyhoedd sydd yn gyfrifol yn fyd-eang, yn flaenllaw yn y Byd ac yn ysbrydoli, gan greu Cymru iachach, hapusach a thecach.

“Rydym yn ymdrechu i gynyddu ein gweithgaredd rhyngwladol, ein heffaith a’n hasedau a bod yn ganolbwynt effeithiol, effeithlon ac arloesol ar gyfer gwaith iechyd rhyngwladol a byd-eang ar draws y GIG a Chymru, gan ddarparu arweinyddiaeth ac arbenigedd. Ein nod yw cyflawni ein haddewidion, cryfhau ein hymrwymiad sefydliadol, ein cyfrifoldeb a’n gallu, gan wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.”

Datblygwyd y strategaeth trwy broses ymgynghori eang, gyda chymorth adolygiad llenyddiaeth a mapio gwaith rhyngwladol a chydweithrediadau ar draws y sefydliad. Mae’n cefnogi cyflawni rôl genedlaethol, cynllun strategol, blaenoriaethau ac amcanion llesiant Iechyd Cyhoeddus Cymru yn llwyddiannus. Mae hefyd yn ategu dogfennau strategol presennol, fel y strategaeth Ymchwil a Datblygu a’r Fframwaith Ansawdd ac Effaith, yn ogystal â’r cylch symud gwybodaeth.

Gan groesawu’r ddogfen, dywedodd Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae’r Strategaeth Iechyd Ryngwladol yn cryfhau ymrwymiad ein sefydliad i wella iechyd a llesiant gan leihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n rhoi cyfle i rannu ein harbenigedd ar draws y byd, mabwysiadu dysgu oddi wrth y gorau a chefnogi diogelwch iechyd a datblygu cynaliadwy byd-eang.”

Bydd cyfnod 2017/18 yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun gweithredu yn cynnwys monitro a gwerthuso, a fframwaith, strwythurau a phrosesau llywodraethu.

Lansiwyd y strategaeth ar 5 Mehefin 2017 ac roedd yn gyfle i arddangos rhai o’r prosiectau rhyngwladol sydd yn digwydd ar draws y sefydliad yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol allweddol, fel Llywodraeth Cymru ac academia. Mae’n cefnogi’r gwaith o weithredu rôl genedlaethol a blaenoriaethau strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, darllenwch y Ein Strategaeth Iechyd Ryngwladol.