Wrth i’r DU baratoi i adael yr UE, cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru a Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, Bapur Gwyn sydd yn nodi’r prif faterion ar gyfer Cymru yn nhrafodaethau Brexit ar 23 Ionawr 2017.

Mae’r ddogfen hon yn nodi chwe maes y mae Llywodraeth Cymru eisiau mynd i’r afael â nhw fel rhan o’r broses drafod, yn cynnwys: y Farchnad Sengl a masnachu rhyngwladol, mudo, cyllid a buddsoddi, materion cyfansoddiadol a datganoli, amddiffyniadau a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol, a threfniadau trawsnewid.

Yn ogystal, cyhoeddodd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ar Oblygiadau Cymru’n gadael yr UE.

Gallwch ganfod mwy am gyfranogiad Cymru yn nhrafodaethau Brexit ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ar 17 Ionawr 2017, hysbysodd Theresa May, y prif weinidog presennol, Prydain am y cynllun y bydd llywodraeth y DU yn ei ddefnyddio i drafod Brexit. Mae’r cynllun yn cynnwys 12 o flaenoriaethau yn amlinellu’r weledigaeth ar ôl Brexit am gydberthynas gyda gwledydd yr UE a thu allan i’r EU yn y dyfodol, yn cynnwys rheoli ein cyfreithiau, cytundebau masnach, gwyddoniaeth ac arloesi ein hunain yn ogystal â mewnfudo. Amlinellodd Theresa May yn benodol bwysigrwydd cynnal Prydain annibynnol, hunanlywodraethol, wrth chwilio am bartneriaethau newydd a chyfartal a chynnal cynghreiriau presennol yn yr UE. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth y DU.