Yn ystod wythnos 26 Medi, roedd staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn siarad am brosiectau gofal iechyd dramor yn fwy nag erioed o’r blaen.

Cafodd cyfres o ddigwyddiadau eu trefnu i arddangos a dathlu’r gwaith rhagorol y mae staff wedi bod yn gysylltiedig ag ef, yn ogystal â chodi proffil Siarter Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol IHCC a’r hyn y mae’n ei olygu i’r bwrdd iechyd.Cynhaliwyd dau ddigwyddiad i ddathlu yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty Tywysog Siarl lle cafodd prif siaradwyr wahoddiad i rannu straeon am eu profiadau rhyngwladol. Clywodd y gynulleidfa am sefydlu ambiwlansau beic modur yn Uganda, llawfeddygaeth ailffurfio’r wyneb yn Nepal a phrosiect newydd sbon lle bydd meddygon y DU yn goruchwylio hyfforddiant staff meddygol newydd gymhwyso ar draws ynysoedd Vanuatu. Roedd y digwyddiadau’n amlygu cyfleoedd o Hub Cymru Affrica yn ogystal ag arwyddocâd yr IHCC. Roedd cyfleoedd i staff fynegi diddordeb yn cymryd rhan, a hyd yn oed sesiwn gwestiynau ryngweithiol ar arddull ‘Who wants to be a millionaire’ yn ymwneud â gwaith iechyd rhyngwladol. Roedd stondinau hefyd yn y ddau brif safle i annog mwy o staff i ganfod am y prosiectau iechyd rhyngwladol cyffrous a sut i gymryd rhan yn y gwaith codi arian a gwirfoddoli. Cafodd un aelod o staff ei hysbrydoli cymaint gan y straeon yn ystod yr wythnos iddi benderfynu y byddai unrhyw arian nawdd yr oedd yn ei dderbyn am redeg hanner marathon Caerdydd yn cael ei roi i’r prosiectau hyn – codwyd cyfanswm o £300 mewn ychydig ddiwrnodau! Felly pwy drefnodd hyn i gyd? Cafodd carfan 2016 hyfforddeion rheolaeth graddedig Cwm Taf y dasg fel eu prosiect tîm cyntaf. Roedd y prosiect yn cynnwys cyfarfod ag unigolion allweddol sydd wedi gwneud gwaith dramor i gael gwybodaeth am eu cyflawniadau a’u heriau. Mae gan y straeon i gyd le bellach ar dudalennau newydd sbon Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol ar fewnrwyd BIP Cwm Taf sydd wedi cael ei chreu gan yr hyfforddeion. Ar y cyfan, mae’r prosiect wedi cael canlyniadau rhagorol sydd wedi codi proffil partneriaethau iechyd rhyngwladol ar draws y bwrdd iechyd: 

  • Derbyniwyd dros 80 o ffurflenni ymuno â Cheiniogau o’r Nefoedd gan aelodau o’r staff
  • Mynychodd dros 60 y digwyddiadau a drefnwyd
  •  21 mynegiant o ddiddordeb i gymryd rhan
  • Codwyd dros £300 mewn cyfraniadau ac wrth godi arian
  • Sawl cynnig o gymorth a chyfraniadau gan staff o bob proffesiwn

Fe wnaeth yr wythnos ddathlu ymgysylltu staff yn BIP Cwm Taf gan annog pawb i siarad am waith iechyd rhyngwladol. Mae brwdfrydedd ein staff wedi bod yn galonogol iawn a byddwn yn parhau i hyrwyddo partneriaethau iechyd rhyngwladol a’r gwaith rhagorol y mae ein cydweithwyr yn ei wneud ar draws y byd. 

Ffynhonnell: International Health Coordination Centre